Комасацията представлява преразпределение на земи, който да доведе до по-доброто им управление и повишаване на производителността. На собствениците с по-малки и разпръснати имоти се дават в замяна други, уедрени на едно или повече места. Самата дума „комасация“ има латински произход и означава групиране.

При преразпределението на земи водеща е идеята да се подобри аграрната структура и да се стимулира жизнеспособността в земеделските райони. Т.е. то е от полза за фермерите. Разбира се, и за държавата.

Уедряването на земите става паралелно с подобряването на селските пътища, напояването, дренажа и т.н.

Други цели на комасацията:

-    Стимулиране на конкурентоспособността на земеделския сектор;
-    Опазване на природните ресурси и околната среда;
-    Подпомагане на осъществяването на проекти по ПРСР;
-    Осигуряване на качествен начин на живот в селските райони;
-    Стимулиране на отваряне на нови работни места и др.

Историческа справка

У нас първият опит за нормативно уреждане на комасацията е от 1908 г. В Народното събрание е внесен Законопроект за групиране на земите. Тогава той остава неразгледан, научаваме от Уикипедия.

Три години по-късно са направите първите практически опити за комасация. Следват няколко споменавания на процедурата в различни закони през 20-те години 20 в. През 1941 г. Народното събрание приема Закон за кадастъра и комасация. Тогава като условия за преразпределение на земя се изисква наличието на кадастър на землищата.