Същност

Интегрираното управление на вредителите (ИУВ) цели да се поддържа популацията от вредители на ниво, което е под прага на икономическата вредност. За постигането на това се използва комбинация от мерки – биологични, биотехнологични, химични, физични, агротехнически и селекционни. 

Формулировката на Организацията по прехрана и земеделие (FAO)

Според FAO Интегрираното управление на вредителите изисква използване на всички видове мерки и техники за растителна защита с цел възпрепятстване увеличаването на популацията от вредители, като наедно с това се гарантира здравето на човека и околната среда. 

Принципи на интегрираното управление на вредители 

-    Предпазване на културите. То се осъществява по няколко начина – чрез сеитбообръщение, провеждане на агротехнически мероприятия, прилагане на устойчиви и толератни сортове и сертифицирани семена и посадъчен материал, балансирано торене, варуване и напояване и дренаж, провеждане на фитосанитарни обработки. Ключово е опазването на полезните организми в и извън обработваемите площи. 
-    Адекватно наблюдение на вредителите – чрез съвременни системи за предупреждение, прогнози и диагностика. 
-    Аргументирано прилагане на мерки за растителна защита. То се основава на резултати от наблюдения и изчисляване на утвърдени прагове на икономическа вредност. 
-    Отдаване на предпочитание на методи за борба с вредителите, които са по-щадящи за околната среда. 
-    Използване на пестициди, които оказват минимално въздействие върху здравето на хората, околната среда и полезните организми. 
-    Ограничаване на употребата на пестициди. 
-    Избягване на създаването на устойчивост към използваните пестициди – чрез редуване на прилаганите продукти и използване на различни стратегии  за борба срещу развиването на резистентност. 
-    Проверяване на резултатите от изпълнените по-горе стъпки. 

Ползи от прилагането на интегрирано управление на вредителите 

Придържането към препоръките за ИУВ ще доведе до няколко сериозни предимства за съвременните земеделски производители. То стимулира производството на безопасна и качествена растителна продукция и води до понижаване на разходите на фермерите за растителна защита. Освен това поддържа биологичното разнообразие и здравето на околната среда.