Продавам ферма / стопанство в Плевен - 990 000 BGN

SilviyaMarinova

28.11.2014НОМЕР НА ОБЯВАТА: 3635

Представяме на Вашето внимание следния собствен недвижим имот ПТИЦЕКОМПЛЕКС ОБНОВА, ЦЕНТЪР 3, с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен, представляващ животновъден комплекс, предназначен за птицевъдство, с капацитет при подово отглеждане: 190 000 бр. кокошки носачки, от 260 000 до 300 000 бр. бройлери за угояване в зависимост от теглото, до 60 000 патици за угояване, до 52 000 бр. гъски за угояване. Имот с добра локация, достъп до комуникации и ел. напрежение и ВиК, стоманобетонова конструкция с полезна височина на производствените помещения от 5,5 м. и с голяма като застроена площ и прилежащ терен. Като птицеферма е с общ капацитет 140 000 бр. птици на подово отглеждане, което дава възможност за поетапното му пускане в експлоатация и дългосрочно развитие. Върху имота няма тежести. Линк към имота от Google Maps - http://goo.gl/maps/CmY35 Характеристики: Местоположение: Имотът се намира в средата на северен централен район на 1 км северно от с. Обнова, извън регулация, при граници – от запад, север и юг – земеделски земи (пасища), а от изток – животновъдна ферма, на 2 км от международен път Е 83 (София-Русе). Имотът се намира на 30 км източно от областния център гр. Плевен и на 100 км от гр. Русе, и на 90 км от гр. Велико Търново, на 15 км от общинския център гр.Левски, на 40 км от пристанище Сомовит, на 50 км от Свищов, на 90 км от Ферибот Оряхово. Река Осъм отстои на 5 км. в североизточна посока. В рамките на селото се намира мелница, на разстояние до 15 км – фуражни заводи в гр. Славяново и гр. Пордим, фуражен завод в гр. Павликени на 70 км, както и птицеферми в гр. Славяново, с. Коиловци, с. Петокладенци, „Хайпро” в гр. Павликени и много други ( 17% от птицевъдството в България е в Северен централен район). В района има и големи кланници за животни в гр. Плевен, гр. Левски, с. Малчика, гр. Ловеч, както и редица месопреработватели като „Авис” с. Йовглав, „Интер мес” гр. Плевен, „Биляна мес” с. Българско Сливово, „О скари” Плевен, „Евромес” Левски, „Чонков” с. Аспарухово, „Плевен мес” Плевен, „Елит мес” Велико Търново. Плевенския район е със най добре развити технологични възможности за птицевъдство, като комбинатът има голям потенциал за развитие. Прилежащ терен: Птицефермата е разположена върху прилежащият терен с площ 91,271 дка, извън регулация, при граници – от изток – животновъдна ферма, от запад, север и юг – пасища и земеделски земи. Достъпът се осъществява посредством асфалтов път и портал в южния край на имота. Размерите на терена и разположението на сградите са видни от следната скица: Сграден Фонд: Сградният фонд се състои от 20 бр. сгради, от които 18 бр. масивни производствени халета за отглеждане на птици, пароцентрала и трафопост. В производствените части инфраструктурата около обектите е задоволителна към добра, като дограмата е дървена и при въвеждане в експлоатация ще се наложи подмяната и. Сградите са както следва: 1. 18 бр. производствени халета – запазени масивни сгради, с тухлена конструкция, с интернитови и топлоизолация на покривите. Халетата са с размери 66 м на 16 м и полезна височина 5,3 м. РЗП на всяко хале е 1 081 м2, или обща РЗП на производствените сгради – 19 530 м2. Халетата са групирани по двойки, като всяка двойка има свързваща пристройка, имаща функцията на контролен център. Разстоянията между две халета от една двойка са 7-8 м, а между две отделни двойки – 13 м. като изграждането и отстоянията им са съобразено с нормативните изисквания за птицевъдство. Достъпът до сградите се осъществява чрез врати водещи към вътрешността на всяко хале и една или две врати за достъп отвън. В задната част на всяко хале има големи врати 4 на 4 м, даващи. От външната страна на всяко хале, до пристройката са изградени бетонни фундаменти за силози за фураж. В задната част на всяко хале, непосредствено пред голямата врата в задната част, има ями - 1,5 на 1,5 м. служещи като малки утаители, с извеждаща тръба с диаметър 40 см. Принципът на изграждане и размерите са видни от следната схема: Голямата полезна височина на халетата (5,5 м) дава възможност за изграждане, на пълна технологична линия за отглеждане на птици, включваща поилки, хранилки, стенни таванни отоплителни тела (конвектори, топлообменници или инфра ред) и вентилация. В предната част на всяко хале са изградени фундаменти за монтаж на силози за фураж, които дават основа за изграждане на поточна линия за транспорт на храна и вода към хранилките и поилките по оста на покрива. Специфичните топлинни нужди да животните могат да се посрещнат с изграждане на стенно/таванно отопление, комбинирано със съществуващата изолация на покрива. В предишната технологична линия, този проблем бе решен с изграждане на парно отопление и монтаж на таванни радиатори. На покривите на всяко хале са изградени метални вентилационни шахти с капаци, като част от вентилационната система, използвани за циркулация и извод на мръсен въздух. Големите отстояния между сградите позволяват монтаж на бордови вентилатори, като такива са монтирани в други центрове на птицекомплекса. Две от халетата ( в северната част на обекта) не са успоредни, а построени едно след друго по дължина, като административната им пристройка се намира между двете. Подходящи за складови площи, изграждане на люпилни или помещения за подрастващи. Две от халетата са с покриви от гредоред, които са частично разрушени и в този си вид – негодни за експлоатация. Снимки на сградите: Хале изглед отвътре: Хале изглед отпред: Хале изглед отзад: Сградите в комплекса са в състояние аналогично на приложените снимки. 2. Парова централа, административна сграда със столова и трафопост – конструктивно обединени в една сграда с РЗП 400 м2, на един етаж, с полезна височина на пароцентралата – 4 м. Пароцентралата се е използвала като помещение за съоръжения за парно отопление на комплекса, което по настоящем не е налично. Трафопостът е изправен, свързан с електропреносната мрежа, с мощност 250 kW. Административната пристройка се нужда от ремонт. Комуникации: Достъп до имота: Достъпът до имота се осъществява през портал в южната му част, по асфалтов път до селото, свързан с главния път Е 83, който дава възможност за достъп на тежкотоварни МПС и земеделска техника. Прилежащият терен е с частична асфалтова настилка около сградите и изградени вътрешни пътища за достъп от предната и задната част на всяка сграда. Имотът има цялостна ограда от бетонни стълбове и мрежа с височина 2 м. Електроснабдяване: В имота е изграден собствен трафопост, на високо и средно напрежение, с трифазен ток, с мощност 250 kW. Трафопостът е напълно изправен, свързан с електропреносната мрежа, посредством друг централен трафопост в южната част на селото. Канализация: в имота е изградена канализация, нуждаеща се от ремонт, с отводняване посредством шахти и извозване със специлиализан транспорт към торова площадка. ВиК: имотът се снабдява с питейна и вода за битови нужди от резервоар намиращ се южно от селото, централен за птицекомплекса, посредством интернитов водопровод, нуждаещ се от ремонт. Допълнително в имота е изграден и кладенец, като високото ниво на подпочвените води и близкостоящата р. Осъм дават възможност и за изграждане на сондаж. Предназначение: имотът е подходящ за множество дейности, като големият брой еднотипни производствени сгради (18 бр. по 1 080 м2) дава възможност за използването им с различно предназначение, в зависимост от инвестиционния интерес. Животновъдство – основно предназначение на имота. Голямата полезна височина от 5,5 м. и запазената подова настилка дават възможност за пускането му в експлоатация без допълнително конструктивно преустройство на сградите. За птицевъдство в зависимост от технологията на отглеждане капацитетът на обекта е следния: Птици, на подово отглеждане: Кокошки носачки за яйца - 190 000 бр.; Бройлери за угояване, в зависимост от теглото от 260 000 до 300 000 бр. (подрастващи); Майчино стадо кокошки за яйца за излюпване на малки пилета – 104 000 бр. Патици за затлъстен черен дроб - . 60 000 бр.; Гъски за затлъстен черен дроб - 52 000 бр.; Птици в клетки, (уголемени или неуголемени), на един и два етажа: Кокошки носачки в неуголемени клетки - 300 000 бр. в едноетажни и 600 000 бр. в двуетажни клетки; Кокошки носачки в уголемени клетки – 220 000 бр . в едноетажни и 440 000 бр. в двуетажни клетки; Бройлери за угояване, в зависимост от теглото от 300 000 бр. до 410 000 бр. (подрастващи) в едноетажни клетки, съответно 600 000 бр. до 820 000 бр. в двуетажни клетки; Майчино стадо кокошки за яйца за излюпване на малки пилета – 120 000 бр. в едноетажни клетки; За други видове животновъдство производствените сгради с обща площ 17 280 м2 дават следните вместимости за отглеждане на животни: Овце – 11 400 бр.; Шилета – 17 300 бр.; Млечни крави – 10 400 бр.; Телета – от 10 400 до 15 500 бр. в зависимост от възрастта; Прасета – 13 900 бр.; Множеството на брой идентични помещения дават възможност за съвместяване на няколко дейности, като това превръща предлагания обект в добра основа за изграждане на цялостна технологична схема обхващаща всички дейности от птицевъд/животновъд до краен клиент: люпилня, отглеждане, опаковане на яйцата, кланица, колбасарски цех, складова и логистична база, администрация. Освен за основната му дейност, обектът е подходящ и за набор от алтернативни дейности, като: Складова база за земеделска продукция – земеделският район дава възможност за развитие на имота като база за съхранение на земеделска продукция. Халетата са с голям обем и дават възможност за съхранение на 500-700 т. зърно всяко, или общо - 10 000 т. Асфалтираната площадка дава възможност за използването и като паркинг за земеделска техника и инвентар или транспортна техника и развитието на обекта като земеделско или промишлено стопанство. Производствена дейност – големите сгради, с голяма полезна височина и отстояния от 1 км от жилищни обекти дават възможност за преустройството им в производствени халета за различни отрасли на лека и средна промишленост. Цени: Продажна цена: 990 000 лв. Посочената цена е без ДДС. За контакти: Николай Стефанов, телефон: 0885 326 423, е-mail: [email protected];
 • Характеристики

  Цена: 990000 лв.

  Цена на кв.м.: 11 лв./кв.м.

  Площ: 92271 кв.м.

  Тип на имота: ферма / стопанство

 • Допълнително

  В регулация: Не

  Има вода: Не

  Има електричество: Не

Продавам ферма / стопанство в Пловдив - 15000 BGN

15.00 лв/кв.м. 1000 кв.м. регулация вода електричество
Пловдив 20.05.2013

Продавам овцеферма в с. Карлуково

12.50 лв/кв.м. 6000 кв.м. регулация вода електричество
Ловеч 23.04.2021
Продавам овцеферма в с. Карлуково - Агро Имоти

Продавам ферма / стопанство в Пловдив - dogovarqne BGN

7878 кв.м. регулация вода електричество
Пловдив 13.09.2013

Пазарджик, ферма / стопанство

12333.33 лв/кв.м. 3 кв.м. регулация вода електричество
Пазарджик 27.04.2012

Пазарджик, ферма / стопанство

регулация вода електричество
Пазарджик 06.04.2012