Институт по Земеделие и Семезнание „Образцов Чифлик“ – Русе

Създаването на Образцов чифлик е изключително събитие не само за земеделието в България, но и за развитието на опитното дело в Европа. Институтът „Образцов чифлик” край град Русе е най-старото огнище на зeмеделската култура и просвета в България.

Историята му започва след Освобождението на България, когато с Указ № 374 от 13.12.1879 г. е отворено първото практическо земеделско училище, което през 1883 г. е преобразувано в средно. На 09.03.1905 г. се основава Земеделската опитна станция „Образцов чифлик”, която до 1962 г. отбелязва значителни постижения както в областта на селекцията, така и при агротехника на полските култури.

С постановление № 149/06.11.1962 г. е създаден Селскостопански научноизследователски институт, чието наименование през годините е претърпяло доста промени до съвременното му Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”.

Основни направления на научните изследвания

Основен приоритет на селекционната програма е създаване на конкурентни, екологично издържани и с високи технологични качества сортове.

 • В областта на селекцията при пшеницата се създават линии и сортове обикновена пшеница с висока сухоустойчивост, с добра студоустойчивост и устойчивост на болести, които обединяват висок и стабилен добив с много добро качество на зърното.
 • В областта на селекцията на овес се създават сортове обикновен и голозърнест тип зимуващ и пролетен овес за фуражно зърно и за зелена маса и сортове овес, подходящи за производство на детски и диетични храни.
 • В областта на селекцията на царевица се създават екологично пластични хибриди царевица, устойчиви на болести и неприятели за повишаване на пазарната им конкурентоспособност.
 • В областта на селекцията на полски фасул се създават ранозрели, толерантни към стресови фактори и с повишено качество на зърното, сортове.
 • В областта на селекцията на люцерна се създават сортове люцерна с триделен и многоделен лист, високопродуктивни, с подобрено качество и постоянство. Основа за селекция на многолистни сортове е създадената многолистна линия люцерна с 23 листенца на една листна дръжка.
 • В областта на селекцията на лозата се създават клонове и сортове лози, винени, семенни и безсеменни десертни, превишаващи по стопански качества българските и международни стандарти, пригодни за развитие на устойчиво екологично лозарство.
   

АГРОТЕХНИКА И СЕМЕЗНАНИЕ

 • Разработване на технологии за отглеждане на основните за региона полски култури - полски фасул, пшеница, фуражен грах и пивоварен ечемик, съобразно принципите на биологичната система на земеделие.
 • Установяване ефекта от продължителното минерално торене в траен торов опит (най-дългогодишният в страната траен торов опит и един от най- старите в Европа, заложен през 1912 г.) върху продуктивността и качеството на включените в сеитбообращението култури - пшеница, полски фасул, пивоварен ечемик и царевица, видовия състав на плевелите и настъпващите промени в параметрите на почвеното плодородие.
 • Установяване ефективността и селективността на някои хербициди за борба с плевелите при различни сортове пролетна рапица и последействието им върху продуктивността и качеството на зърното при следващата в сеитбооборота култура -пшеница.
 • Изследване и направляване процесите на растеж и развитие на основни за страната зърненожитни (пшеница, царевица, овес) и някои зърнено-бобови култури при действието на неблагоприятни екологични фактори на околната среда.
 • Установяване на добивните и биологичните качества на семената на някои зърненожитни и зърнено-бобови култури, като посевен материал и суровина на хранително-вкусовата промишленост в условия на абиотичен стрес.

Продукция и услуги, които се предлагат

Институтът произвежда предбазови, базови и сертифицирани семена от пшеница, ечемик, царевица, овес, полски фасул, люцерна, грах и фий. С най-голям дял в пазара на люцернови семена в страната заемат неговите сортове. Институтът „Образцов чифлик” произвежда лозов посадъчен материал от собствени десертните сортове, които са много търсени и известни в страната и в чужбина. Сключва лицензионни договори за семепроизводство и производство на лозов посадъчен материал.

 

Виж всички материали за Институт по Земеделие и Семезнание „Образцов Чифлик“ – Русе

Снимка: от сайта на Института