Агро Тера Север АД

Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника,Зърнопроизводство и търговия

“Агро Тера Север” АД е вписано в Търговския регистър на Софийски Градски Съд на 05.04.2006 г. със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Христо Ботев" № 57. Регистрираният капитал на дружеството възлиза на 5,100,000 (пет милиона и сто хиляди) лева. „Агро Тера Север” АД е дъщерно дружество на „Адванс Екуити Холдинг” АД – дялов инвеститор, набиращ капитала си на Българска Фондова Борса – София собственик на мажоритарния дял от 99.8% от капитала на дружеството. През декември 2006 г. „Агро Тера Север” АД придоби 67% от дяловете в „Ремусс” ООД, учредено през 1992г. със седалище и адрес на управление в гр. Враца, ул. "Васил Кънчов" № 120.

 

Основният предмет на дейност на групата на Агро Тера Север е обработка на земеделска земя и отглеждане на земеделски култури в района на Северозападна България. Бизнес-моделът на компанията предвижда встъпване в договорни отношения за обработка на земеделска земя предимно с едри земевладелци, като по този начин се търси оперативна ефективност от мащаба, но не се изключват и договорни отношения с дребни собственици на земя. Основната дейност на дружествата в групата на Агро Тера Север е обработка на земеделска земя с цел производство на земеделска продукция (мека пшеница, слънчоглед, рапица и царевица) в района на общините Брегово (област Видин) и Враца. За стопанската 2011/2012 година двете дружества в групата на Агро Тера Север засяха 28 000 дка с мека пшеница, 14 000 дка със слънчоглед, 3 000 дка с рапица, 7 000 дка с царевица и 3 000 дка обработени угари (разработване на пустеещи до този момент земи).


С цел ефективното обработване на арендуваната земеделска земя в периода 2007 - 2009г. двете дружества закупиха цялата гама необходима селскостопанска техника на няколко водещи световни марки, в т.ч. 7 (седем) броя зърнокомбайни FENDT от последно поколение с адаптери за царевица и слънчоглед, голям брой трактори FENDT VARIO с ремаркета HAWE, пръскачки CAFFINI, сеялки HORSCH, плугове RABE, култиватори HILLER и др. Закупената селскостопанска техника беше финансирана със собствени и привлечени средства. Голяма част от закупената през 2009г. техника FENDT беше финансирана по инвестиционен проект изготвен и спечелен от „Ремусс” ООД по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” на Програмата за Развитие на Селските Райони. Общата стойност на проекта възлиза на 2,814 хил. лв., 1,407 хил. лв. са безвъзмездно грантово финансиране по програмат.

 

Спецификата на дейността на дружествата в групата на Агро Тера Север изисква притежаването на необходимите складови помещения за съхранение на готовата селскостопанска продукция. В периода 2007 - 2008г. бяха закупени и изградени необходимите помещения за съхранение на готовата продукция. Общият капацитет на складовите помещения към момента възлиза на приблизително 18,000 тона зърно.

 

През 2009г. „Агро Тера Север” АД стартира търговска дейност свързана с изкупуване и търговия на външните и вътрешния пазар със зърнени и маслодайни култури, в т.ч. пшеница, слънчоглед, рапица, царевица и ечемик. Основната цел на дружеството е утвърждаването му сред водещите търговци със зърно и маслодайни култури в региона на Видин, Враца, Монтана и Лом. За целта дружеството разви собствен търговски отдел, който осъществява търговската и външнотърговската дейност на компанията, като поддържа отлични взаимоотношения както с водещите чуждестранни износители на зърно в България, така и с голям брой крайни клиенти в различни държави в Югоизточна и Западна Европа.

 

С цел успешното стартиране на търговската дейност през 2009г. дружеството получи удостоверение от Националната Служба за Зърното и Фуражите и беше вписано в регистъра на търговците на зърно. Отличните взаимоотношения, които дружеството поддържа с малките и средни земеделски производители в района на област Видин, Враца и Монтана ще позволи на Агро Тера Север да увеличи мащабите и обсега на търговската си дейност на регионално ниво. През 2011г. дъщерната компания „Ремусс“ ООД също получи сертификат за търговия със зърнени и маслодайни култури.

 

Сред основните дейности на „Ремусс” ООД се включват и комплексните сервизни ремонтно-технически и механизирани селскостопански, конструкторски и строително-монтажни услуги. Към момента „Ремусс” ООД е сред водещите компании в региона на област Враца предлагащи комплексни услуги по ремонт и сервизиране на селскостопанска техника. За целта компанията притежава модерно оборудвана работилница в гр. Враца, както и необходимите обучени сервизни специалисти.

 

От началото на 2009г. дружеството е официален представител и регионален сервиз на „Златекс” ООД за региона на Северозападна България (областите Монтана, Враца и Видин). „Ремусс” ООД притежава цялото необходимо оборудване и обучени кадри с цел професионалното сервизиране на предлаганата от „Златекс” ООД селскостопанска техника, в т.ч. зърнокомбайни FENDT, трактори FENDT VARIO, цялата гама прикачен инвентар, сеялки, култиватори, фадроми и др

Вуки ООД

Пловдив
Резервни части за агро техника, Зърнопроизводство и търговия, Лозарство и винарство
ВИЖ ПРОФИЛА

Витагрейн БГ

София област
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

ПАО магазини

Разград
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА