Аграрно-индустриален факултет

В Аграрно-индустриалният факултет работят 57 преподаватели, от които 4 професори, 32 доценти и 5 доктори. Обучават се около 1000 студенти в редовна и в задочна форма на обучение и 35 докторанти.             

Учебният процес е изграден по модел на водещи европейски университети. Факултетът работи по съвременни учебни планове, които са обвързани с наши и чуждестранни партньори и гарантират солидна основа на инженерното образование при свободен избор на специализации и подчертана практическа насоченост.

Факултетът поддържа контакти със сродни факултети и катедри от висши училища и университети, както и с други организации от Великобритания, Германия, Италия, САЩ, Чехия, Словакия, Ирландия, Русия, Литва, Гърция, Турция, Португалия, Румъния, Хърватска и др.

 

Катедри


Земеделска техника​

В катедра "Земеделска техника" работят 15 преподаватели и трима служители. Хабилитираните преподаватели са дванадесет, от които трима професори и девет доценти. В катедрата се обучават редовни и задочни докторанти.

Основните направления по които се работи в катедрата са:

 • проектиране и конструиране на нови работни органи и машини за растениевъдство и животновъдство;
 • механизация на почвообработката и сеитбата;
 • механизация на прибирането, обработката и съхраняването на зърното и фуражите;
 • механизация на процесите в животновъдството;
 • автоматизация на земеделската техника;
 • използване и ресурсно осигуряване на ЗТ;
 • техническо обслужване на ЗТ;
 • използване на почвени и водни ресурси;
 • екологични аспекти на земеделското производство;
 • анализ на системите за земеделско производство;
 • симулационно моделиране на процесите в земеделието;
 • селекция и репродукция на животните;
 • здравеопазване при животните, пчелите и птиците.

​​Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии​

Катедрата

 • отговаря за обучението на студентите от специалност "Мениджмънт и сервиз на техниката" и "Земеделска техника и технологии" за образователно квалификационна степен "бакалавър" и "магистър";
 • провежда обучен​ие и със студентите от специалности "Аграрно инженерство", "Технология и управление на транспорта", "Транспортна техника и технологии", "Екология и опазване на околната среда"  и  др.;
 • обучава докторанти в направленията: Поддържане и ремонт на машините; Химични технологии; Теория на механизмите и машините; Подемнотранспортни машини.

​Топлотехника, хидравлика и инженерна екология

Академичният състав на катедрата провежда обучение на студенти по две специалности за придобиване на образователната и квалификационна степен "бакалавър" – специалност "Климатизация, хидравлика и газификация" и специалност "Екология и техника за опазване на околната среда".

Обучават се студенти по четири специалности за образователно квалификационната степен "Магистър" - "Топло- и газоснабдяване", "Енергийни машини и съоръжения", "Екология и техника за опазване на околната среда" и "Инженерна екология".

Промишлен дизайн​

Началото на обучението по промишлен дизайн в Русенски университет е поставено през 1985г. Създадено е учебно звено по "Инженерна ергономия и промишлено проектиране" със статут на катедра, в което са обучавани студенти по втора специалност "Инженерна ергономия и промишлено проектиране"(ИЕПП). В курса на обучение са включени  студенти от всички инженерни специалности, които имат желание и изявена наклонност да решават задачи, свързани с промишлената естетика.

Предвид нарасналия интерес от страна на студентите и необходимостта от кадри по промишлен дизайн за новосъздаващите се фирми след началото на икономическите реформи, с решение на академичното ръководство, през 1991 г. се създава  самостоятелна катедра по промишлен дизайн, която е правоприемник на учебното звено по ИЕПП. Същата година е осъществен и редовен прием на студенти по специалност "Промишлен дизайн". Понастоящем катедрата обучава студенти по промишлен дизайн от ОКС"Бакалавър" и ОКС"Магистър" (ОКС-образователно-квалификационнна степен). До сега дипломираните млади специалисти, инженер-дизайнери са 284  от  ОКС "Бакалавър" и  34  от  ОКС "Магистър".

В катедрата се провежда и обучение от ОКС "Доктор", като до този момент има шест успешно защитили и придобили научна степен "Доктор" по специалност "Ергономия и промишлен дизайн​".

 

Контакти

 

Ръководител на катедра Земеделска техника: доц д-р инж. Атанас Атанасов,
тел.: (++359 82) 888 442;
е-mail: [email protected]

Зам. Ръководител по УР на катедра Земеделска техника: гл.ас. д-р инж. Красимир Братоев,
тел.: (++359 82) 888 324;
e-mail: [email protected]

Зам. Ръководител по НИД на катедра Земеделска техника: доц. д-р вет. л-р Владимир Хвърчилков,
тел.: (++359 82) 888 542;
e-mail: [email protected]

Технически организатор: Зорница Дочева
тел.: (++359 82) 888 321;
e-mail: [email protected]

 

Източник на снимките: uni-ruse.bg

Агроес ЕООД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агро Тера Север АД

София област
Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника, Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Лоял Консулт Пловдив

Пловдив
Софтуер за земеделие и ферми
ВИЖ ПРОФИЛА

Компютърна диагностика , сервиз и резервни части

София област
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА