Новини за рента

Неизменна част от селското стопанство е отдаването на земя под аренда. В замяна на правото да ползва земята арендаторът плаща на собственика й рента. Тъй като поземлените участъци се различават по местоположение и плодородие, размерът на рентата варира.
Следваща >>