Новини за мярка 5

Мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ е насочена към закупуване на животни с инвестиционна цел. Предназначението й е да се възстановят стопанствата във вида, в който са били преди умъртвяването на животните.