Новини за мярка 4.2

Финансирането по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) е в размер на 40 или 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти. Мярката цели да подобри икономическата ефективност и конкурентоспособността на микро-,малките, средните и големите предприятия. Актуалните новини за мярка 4.2 може да видите по-долу:
Следваща >>