мярка 4.2 в Агро Форум

Финансирането по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) е в размер на 40 или 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти. Мярката цели да подобри икономическата ефективност и конкурентоспособността на микро-,малките, средните и големите предприятия. Във форума на Агри.бг може да откриете полезна информация и да задавате въпроси за мярка 4.2: