• Цвятко Александров
    Цвятко Александров
    Доц. д-р Цвятко Александров е заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресор дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ при ЦУ на БАБХ
  • Янко Иванов
    Янко Иванов
    Доц. д-р Янко Иванов е заместник-министър на Министерство на земеделието храните и горите.
Следваща >>