Новини за СЕПП

Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) предоставя финансиране на европейските земеделски производители от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Земята на кандидатите за отпускане на помощи трябва да отговаря на няколко условия: да е обработваема, постоянно затревена, да е с трайни насаждения или да представлява семейна градина. Фермерите трябва да са физически или юридически лица (или група от такива). При СЕПП от значение са размерите на земята, а не произведената продукция или отглежданите животни. Вижте по-долу всички материали за СЕПП с Agri.bg:
Следваща >>