Новини за Мярка 13

Подпомагането по мярка "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" се предоставя за подмерки: 13.1 "Компенсационни плащания в планински райони" и 13.2 "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения". Кандидатите трябва да извършват земеделска дейност в необлагодетелствани райони.