Синтетична популация Българска млечна е порода овце, чието стопанство предназначение е за производство на мляко. Получена е по пътя на кръстосването на тънкорунни и полутънкорунни овце с кочове от млечни породи. У нас Синтетична популация Българска млечна може да се срещне предимно в равнинните и предпланинските райони.

Животните се отличават с дълго тяло и здрава костна система. Вимето е добре развито.

Млечна продуктивност
Лактационна – 170-230 кг
Дойна – 95-140 кг

Месна продуктивност
Среден дневен прираст – 250 грама
Кланичен рандеман – 52%

Продължителност на използване: 8 години

Развъдни асоциации:

Асоциация за развъждане на Българска млечна порода овце
Национална асоциация за развъждане на синтетична популация Българска млечна
Асоциация за развъждане на млечни породи овце