По схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗO) могат да кандидатстват земеделски производители, които обработват минимум 0,5 ха допустими площи (заедно или поотделно) със зеленчуци в оранжерии от следните видове култури: домати, пипер и краставици, и/или със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, чесън (зрял) и картофи, когато;

♦ те се отглеждат на минималната площ на парцела 0,1 ха;

♦ и площите отговарят на условията за подпомагане;

Освен това задължение на фермерите е да постигнат минимален добив от заявените за подпомагане култури.

Как се определя размерът на помощта по схемата?

На брой допустими за подпомагане хектари с отглежданата култура, от които фермерите са прибрали среден добив, съгласно приложение № 5 на Наредба 3. За реколтата се предоставят доказателства за реализирано средство количество домати, пипер и/или краставици – оранжерийно производство.

Предоставят се на надлежните органи документи в периода 1-31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявление.