Мярка 12 „Плащания за Натура 2000 и рамковата директива за водите” е предназначена за земеделски стопани, които стопанисват земеделски земи, включително ливади и пасища от горски територии, в обхвата на защитени зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие и за които има издадени заповеди за тяхното обявяване.

Подпомагането се изпраща под формата на годишно плащане на хектар. Предвидени са и компенсации за направени разходи и претърпени загуби. Задължително условие е земеделските стопани да спазват забраните и ограниченията за земеделска дейност, разписани в заповедите за обявяването на защитените зони.

Могат да кандидатстват земеделски стопани, които са заявили минимален размер на ползваната площ за подпомагане от 0.3 ха, при минимален размер на парцела от 0.1 ха. За заявените площи се спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Забраните, за които е предвидено компенсаторно плащане, са:

♦ Забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета), при ползването на земеделски земи като такива;
♦ Забрана за косене на ливадите:
до 1 юли;
от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли;
от периферията към центъра, преди 15 юни;
♦ Забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;
♦ Забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.

Забраните са комбинират в следните групи:

А – забрани, важащи за постоянни пасища по т. 1, 2 и 4;
B – забрани, важащи за обработваеми земи по т. 1 и 3;
C – забрани, важащи за трайни насаждения по т. 1 и 3.