В рамките на мярка 11 - „Биологично земеделие”, земеделските производители може да кандидатстват по 3 направления:

- Биологично растениевъдство;
- Биологично пчеларство;
- Биологично животновъдство.

Изисквания към бенефициентите:

- Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.(38б от ЗПЗП);
- Да са земеделски стопани (физически, юридически лица и еднолични търговци);
- Да ползват земеделска площ въз основа на правно основание, регистрирано в ОСЗ, съгласно чл. 41 от ЗПЗП;
- Да бъдат регистрирани в ИСАК.

Както при мярка 10, и тук минималният размер на заявената за подпомагане площ е 0,5 ха, като минималният размер на земеделския парцел е 0,1 ха. Налице е едно изключение. То се отнася до размера на ползваната площ за отглеждане на култивирани гъби, оранжерийни култури, посевен и посадъчен материал. Тогава той може да е 0,1 ха.

Задължително условие за бенефициентите по мярка 11 е да преминат агроекологично или биологично обучение. Минималната продължителност на курса е 18 часа. Той може да бъде заменен от демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4, по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане или да докажат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да прилагат.

Важно: Дейностите по мярка 11 се прилагат за петгодишен период, като годините са последователни. Бенефициентите поемат ангажимент да спазват поетите ангажименти и изисквания по управление съгласно НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Подпомагането по мярка 11 е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. ¾ от средствата се осигуряват от ЕЗФРСР, а останалата 1/4 -  от Националния бюджет.