Животновъдка от района на Гоце Делчев отива на съд за измама с документи за получаването на половин милион лева по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), съобщават от Окръжна прокуратура – Благоевград.

Директни плащания: Вижте къде и колко е платено за Кампания 2020

Обвиняемата имала фирма, регистрирана като едноличен търговец. Като собственик е разполагала с недвижим имот в местността „Пенковото“ до село Борово с площ от 4,291 дка. Той представлявал селскостопански двор с построени в него масивни сгради – краварници.

За да кандидатства по мярката за модернизация, тя подготвила необходимите за това документи - разрешение за строеж и свързаните с него строителни книжа, оферти за извършване на строително-монтажни работи, предварителни договори, включително за консултантски услуги и изработване на бизнес план.

Животновъдката лично подала в Областна дирекция „Земеделие“ - Благоевград заявление за подпомагане. С него се искало финансиране на проекта „Закупуване на машини и оборудване за отглеждане на млечни животни, изграждане на торохранилище и строителство на кравеферма“. Към заявлението били предоставени и протоколи за избор на строителна фирма и на консултант. Впоследствие представляващият консултанта предал на обвиняемата необходимите документи за кандидатстване с приемо-предавателен протокол.

Така обвиняемата се сдобила със субсидия в размер на 1 176 229,27 лв. Предвидените за финансиране разходи за строително-монтажни работи в кравефермата били на обща стойност 542 649,59 лв., а тези за изготвяне на бизнес план – 50 000 лв. Бил сключен договор за отпускане на финансова помощ по Програмата. 

След подадената от бенефициента заявка за авансово плащане в размер до 50 % от одобрената финансова помощ й била изплатена сумата от 588 144 лв.

С представената от нея следваща заявка за окончателно плащане, тя декларирала, че цялата инвестиция е завършена в срок и изцяло изплатена. Приложила и счетоводни документи, доказващи извършените разходи, платежни нареждания към съответните фактури, банково извлечение. Посочила изплатени разходи за извършени строително-монтажни работи в размер на 590 502,18 лв. и 50 000 лв. за бизнес план по фактури.

В действителност говедовъдката не е изплатила задължението на изпълнителя. Липсвало е реално плащане и към фирмата, изготвила проектната документация при кандидатстване. Предстои делото да продължи в съда.