CAP4US

5 632 510 лв. по агроекологичната интервенция „Опазване на местни автохтонни породи, важни за селското стопанство“ (ОМП) бяха изплатени от Държавен фонд “Земеделие” за Кампания 2023.

Средствата бяха разпределени между 400 фермери, които се грижат за съхраняване на генетичното разнообразие на старите местни български породи животни. Подпомагането е част от интервенциите в областта на околната среда и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. Схемата е продължение на същото направление от мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020.

Ставките, по които се изплащат субсидиите за опазване на местните автохтонни породи, са разписани чл. 32, ал. 6 в Наредба №10 от 27 юни 2023 г. Те са както следва:

• за породи едни преживни животни - до левовата равностойност на 212,21 евро/ЖЕ;

• за породи дребни преживни животни - до левовата равностойност на 150,32 евро/ЖЕ;

• за породи свине - до левовата равностойност на 126,80 евро/ЖЕ;

• за породи коне   - до левовата равностойност на 143,80 евро/ЖЕ.

 

Право на финансова подкрепа имат фермери, които спазват специфичните изисквания по интервенцията и които отглеждат породи животни, включени в  специален списък към интервенцията. Земеделските стопани поддържат заявените животни през годината, като поне 80 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, са налични в стопанството.

Въпреки че досега е прилагана мярката за опазване на застрашени местни породи, голяма част от животните от породите в критично състояние, например: Плевенски, Дунавски, Източнобългарски, Каракачански и Български тежковозен кон, Късорого родопско и Българско родопско говедо, Местната дългокосместа и Калоферска дългокосместа порода кози.

По интервенцията не е определен минимален размер на стадата, тъй като голяма част от стопанствата разполагат с ограничен брой животни. 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US