Разсрочват се кредитите, отпуснати на животновъди през периода 2008 – 2012 г. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд “Земеделие”. 

Производители могат да кандидатстват за кредити за семена и торове

Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 2%.

Заявления за отсрочване на отпуснатите от фонда заеми ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ от петък, 27 ноември 2020 г. до 26 февруари 2021 г.

Отсрочват се дължимите задължения към 27 ноември 2020 г. :
- главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2021 г.
- главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2021 г.
- главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2021 г. 

От възможността могат да се възползват само кредитополучатели, които са подали заявление по схема за държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното  селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“, за погасяване на кредити до 100 000 евро. Важно уточнение е, че отсрочването е за остатъка от непогасеното задължение. 

И още едно уточнение - от отсрочването на заемите могат да се възползват само фермери, които през стопанската 2019-2020 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът.

Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). За животните, които не подлежат на идентификация ще се изисква писмо от официален ветеринарен лекар.

Не се допуска отсрочване на заеми на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.