Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) трябва да обяви в срок до 1 март тази година списък на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ), които се отдават под наем или аренда на животновъди.
 
 
Това изискване е записано при последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като влезе в сила от 1 януари тази година.
 
Новият текст в член 37и, ал. 2 от Закона гласи: „Министърът на земеделието, храните и горите или определено от него длъжностно лице от състава на министерството определя със заповед свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем или аренда по ал. 1, в срок, определен в правилника за прилагане на закона. Списък на имотите с категории се обявява в общинските служби по земеделие и областните дирекции „Земеделие“ и се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция „Земеделие“ в срок до 1 март.“
 
Законът запазва без променя срока до 10 март, в който лицата подават заявление по образец до кмета на общината за наемане на държавни или общински пасища. Окончателното разпределение на пасищата от ДПФ трябва да приключи до 1 юни.
 
 
Пасищата от държавния поземлен фонд (ДПФ), отдадени за ползване от земеделски производители и фирми за миналата стопанска година, са общо 127 702 декара, като по-голямата част от тази площ са разпределени с едногодишни договори. Това стана ясно от отговор на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов  на въпрос от народните представители проф. Светла Бъчварова и Георги Гьоков в рамките на парламентарния контрол.
 
Животновъди са получили за продължително ползване в срок от поне 5 години под наем или аренда общо 40 516 декара или 32% от отдадените площи в категорията „пасища, мери“ и „ливади“. Данните са за стопанската 2017/2018 г. В дванадесет области на страната такива договори изобщо не са сключвани, макар че ДПФ там притежава подходящи терени. Това са областите Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Силистра, София-област и Хасково.
 
Законът позволява, ако няма желаещи животновъди за сключване на 5-годишни договори за държавни пасища и ливади да се проведат търгове за 1-годишно стопанисване: „Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете се провеждат от областната дирекция „Земеделие“ - за земите от държавния поземлен фонд, и от кмета на общината - за земите от общинския поземлен фонд. Договорите се сключват за една стопанска година.“
 
 
Повечето държавни пасища в страната са отдадени за стопанисване именно по тази алинея от закона. Това са общо 59 306 декара в 22 области на страната. През миналата стопанска година такива договори не са сключвани в областите Велико Търново, Видин, Силистра, Сливен, София-град и София-област.
 
Отново по силата на закона, ако и след тези търгове останат незаети държавни пасища, има възможност за провеждане на нови търгове, като за участие в тях вече се допускат и лица, които не са животновъди и не притежават пасищни животни, но поемат задължение да поддържат пасищата и ливадите в добро земеделско и екологично състояние - по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
 
По тази алинея от закона през миналата стопанска година с едногодишни договори са предоставени 27 880 декара (22% от общата площ) на 56 физически и юридически лица. От тях „19 лица не са собственици или ползватели на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните“, уточнява министър Порожанов.
 
Пасища от държавния поземлен фонд, предоставени под наем или аренда за стопанската 2017/2018 г.
 
Източник: МЗХГ
Заб: Втората графа описва площите с 5-годишни договори, а в другите две графи договорите са 1-годишни.
 
Средната рента, която ползвателите плащат за държавните пасища, е била през миналата стопанска година 9,44 лв./декар. Най-ниски стойности са отчетени в областите Добрич, Силистра и Ямбол – 7,00-7,20 лв./декар, а най-високи са в областите Видин – 18,00 лв./декар, в Пазарджик – 16,50 лв./декар и в Монтана – 12,23 лв./декар.