Представители на областните съвети по животновъдство от страната ще проведат обща среща в началото на следващата седмица, научи Фермер.БГ.

По време на срещата представителите на тези съвети ще обсъдят актуални проблеми в сектора, както и декларация от 15 февруари 2016г., изпратената до МЗХ с искане за спешен диалог и помощ от страна на МЗХ по поставени проблеми и казуси.

Срещата на животновъдите ще се проведе на 29 февруари 2016г. (понеделник), от 13.00 часа, в Парк Хотел Санкт Петербург, бул. България 97, 4003 Пловдив, България.
 
В декларацията си животновъдите поставят следните въпроси:

1. Спешно свикване на Консултативния съвет по животновъдство по поставените проблеми с участието на Председателите/Представителите на   Областните консултативни съвети по животновъдство в България.      

2. В Правилника за прилагане на ЗПСЗЗ да бъде разписан механизъм за извършванена предварителна проверка от  общините на  обявените в списъците им свободни пасища, мери и ливади, участващи в процедурата по разпределение върху животински единици, относно  попадането им  в специализирания слой "Площи, допустими  за подпомагане". Такава помощ да им бъде  оказана от общинските служби поземеделие /ОСЗ/ и областните дирекции „Земеделие", които имат пряк достъп до ИСАК и интегрираната информационна система на БАБХ.    

3. Да се изпратят писма до областните управители с цел проверка дали е изпълненоусловието от ЗСПЗЗ, а именно: прекратяване на договорите със земеделски стопани,непритежаващи животни или намаляването на площите им с  приравняване  към съответстващите животински единици към  01.02.2016г. Всяко  длъжностно  лице, неизпълнило ЗСПЗЗ в тази част, да бъде глобено съгласно последните изменения на ЗСПЗЗ за налагане на санкции на длъжностни лица, неизпълнили разпоредбата и да имсе потърси персонална отговорност.        

4. Съдействие от МЗХ  и работещ вариант за разпределените до 10 март 2016г. исключени договори от   животновъдите с ОПФ/ДПФ  да   бъдат  включени като правнооснование в кампанията по заявяване за стопанска 2015/2016г., в  предвидизключително затрудненото им положение.  

5. Да не бъде вземана пред вид собствената земя при заявяване по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и да не се декларира към Заявлението.        

6. Да бъде въведен в анкетния формуляр за регистрация по Наредба №3, код за пасищата и мерите, както беше през изминалата стопанска година.

7. За настоящата кампания 2015/2016г.по заявяване на схеми и мерки за директни плащания да се признават като правно основание издадените Разрешителни за пашапо реда  на чл.123, ал.2 от Закона за горите.      

8. Да бъде разширен обхвата на  мярка 10 "Агроекологие и климат" , направление "Традиционни практики за сезонна паша-пасторализъм" като бъдат   включени и горските територии за подпомагане пред вид това, че в повечете случаи са захрастени инеподходящи   за   подпомагане  по   директните   плащания  и предоставените пасища,мери и горси поляни от горските стопанства могат спокойно да се обвържат с плащанена животинска единица към хектар.              

9. Срокът за  регистрация на правното основание да съвпада със срока за пререгистрация на земеделските стопани - 28.02.              

10. Да отпадне ежегодната пререгистрация за ЗС, тъй като това само утежняваземеделските стопани. Това действие да се случва автоматично, а ако някой не желаеда се пререгистрира едва тогава да го заяви изрично към службите.      

11. Спешно свикване на работна група с участието на животновъди и представителиот Дирекция "Развитие на селските райони" към МЗХ и ДФ"Земеделие" за промяна нанормативната уредба по мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директиваза водите от ПРСР 2014 – 2020 г. и уеднаквяване на текстовете от Наредба №5  от 24 февруари 2015г.  за прилагане на  Мярка 12 "Плащания по Натура  2000 и рамковатадиректива за водите" от ПРСР за периода 2014-2020г. и Наредба №3 от 17 февруари2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схемии   мерки   за   плащане   на   площ.   В   протокола   от   проведеното   заседание  е   разписаноконкретно предложение по този казус.      

12. Да отпадне облагането с данък на сумите, получавани от земеделските стопаникато европейски субсидии.      

13. Да се направи проверка на мандрите на входа и изхода, за да се преустановипрактиката на преработка на сухо мляко.      

14. Да бъде разгледан въпроса относно пенсионирането на земеделските стопани -животновъди- като категорията на труд да бъде приравнена към Първа. Този въпрос дабъде  поставен на Съвета по  животновъдство  пред   ръководството  на   МЗХ,   да   бъде дискутирана и темата да намери приложение и да бъде продължена като предложение за промяна в Кодекса за Социалното осигуряване или да залегне в Наредбата за пенсиии осигурителен стаж.            

15.   Отдаването  под  наем  на  обработваеми земи за  животновъдите да бъде регламентирано по аналогия на разпределението на ПМЛ от ЗСПЗЗ.   Наемите за обработваеми земи за животновъди да бъдат с многогодишни договори.          

16. Следващата среща на Председателите на ОКСЖ в България ще се проведе на 29.02.2016г.  от  13.00ч.  в   град   Пловдив.  Очакваме   спешно   отношение и  действия от страна на МЗХ по поставените въпроси, проблеми и казуси.