Животновъди ще имат право тази година на нова държавна помощ за улесняване на банковото кредитиране на сектора. Подкрепата е била гласувана от Еврокомисията в началото на миналата година, като всяко правителство самостоятелно ще определя ресурса и схемата за подпомагане. Това e станало ясно по време на работна среща между представители на животновъдни организации и зам.-министър Цветан Димитров, съобщават от МЗХ.

По време на срещата е обсъдена възможността субсидията да се насочи към овцеферми и стопанства за отглеждане на кози.

Заявленията за подпомагане ще се подават в първите седмици на февруари. До тогава няма много време, затова е добре стопаните да подготвят документите си навреме, за да не изпуснат сроковете.

Освен типовото заявление, което ще бъде попълнено и предоставено на Областната дирекция на фонд „Земеделие”, се изискват също и документ за актуална регистрация или пререгистрация като земеделски производител от Областната дирекция „Земеделие” за 2010 година. Необходима е и актуална справка от Районната ветеринарно-медицинска служба за броя на животните, парафирана от официалния ветеринарен лекар. Подава се и актуален документ от Националната агенция по приходите за текущото състояние на задълженията на заявителя на помощта, издаден най-рано през месеца, предхождащ момента на кандидатстването.

Според ЕК помощта е предназначена за подпомагане достъпа до финансиране, тъй като „земеделските производители все по-често срещат трудности при получаване на кредити вследствие на финансовата криза”. Първоначално в съобщението на ЕК беше предвидено прилагане само за земеделски производители, като с изменение от 31 октомври 2009 г. беше предвидена възможност и за въвеждане на „съвместима помощ в ограничен размер за предприятията, занимаващи се с първично производство на селскостопански продукти”.

Помощта се предоставя от държавата-членка, като се нотифицира от ЕК. В съобщението на ЕК от 31 октомври 2009 г. e било уточнено, че „преди предоставянето на такава помощ, държавата-членка получава декларация в писмена или електронна форма относно получаването през текущата година на друга минимална помощ и помощ в съответствие с тази мярка. Проверява се и дали помощта няма да доведе до повишение на общия размер помощ, получена в периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2010 г. до равнище, надхвърлящо тавана от 15 000 евро. Така сумата на минималната помощ трябва да бъде приспадната от сумата на съвместимата помощ, отпусната за същата цел според останалите възможности, предвидени във временната рамка за финансиране на ЕК.