Министерството на земеделието и храните (МЗХ) прави цялостен анализ на мрежата от Професионални гимназии в агросектора, който ще продължи до 14 април 2015г. Проверяват се специалностите, професиите, състоянието на училищните бази, брой ученици, съществуващи връзки и съвместна работа на професионалните училища и бизнеса и т.н., което е първа стъпка за утвърждаване на адекватна образователна система. Това съобщи министърът на земделието и храните в отговор на депутата Светла Бъчварова  относно управление на професионалните аграрни гимназии. 
 
Министър Танева допълни още, че МЗХ работи съвместно с Министерството на образованието и науката в посока за промяната на съществуващото законодателство по отношение на  професионалното образование и обучение, по–добро финансиране от делегираните бюджети и включване в различни европейски програми, както и засилване на връзката между браншовите организации и образованието.
 
Работи се също така и в посока за осигуряване на възможност за организиране на професионално образование и обучение чрез работа, т.нар.дуално обучение”. Това е форма на партньорство между професионалните гимназии и работодателите. Този подход ще осигури възможност за плавен преход между училище и работно място. Ще се подобри и улесни достъпа до образование и не на последно място ще бъде ефективен инструмент срещу младежката безработица, посочи земеделският министър.

По новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. са предвидени възможности за подкрепа на професионалните гимназии към Министерството на земеделието и храните в мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване” и 3 под-мерки. Това е една перспектива за повишаване на качеството на професионалното обучение,  като по под-мярка 1.2 гимназиите ще имат възможност за закупуване на земеделска техника и оборудване
 
Училищната мрежа към Министерството на земеделието и храните обхваща 76 институции на отрасловото професионално образование и обучение. Към настоящия момент учениците в училищата, финансирани от министерството се обучават по 12 професионални направления, от които преобладаващи са: растениевъдство и животновъдство, горско стопанство, ветеринарна медицина, хранителни технологии.
 
За учебната 2014/2015 година се обучават общо 21 хил. 130 ученици, в това число във вечерна, самостоятелна и задочна форма се обучават 6 хил. 500 ученици. Интегрирани ученици със специални образователни потребности за първа квалификационна степен се обучават 120 ученици.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!