До края на юни кандидатите за директни плащания в Кампания 2023 трябва да докажат дали спазват критерия „Активен земеделски стопанин“, съобщиха от аграрното министерство.

Гласувайте: Планирате ли инвестиции в стопанството си през тази година?


Проверките за изпълнение на това изискване ще се правят от Държавен фонд „Земеделие“  въз основа да данните от годишните отчети за дейността за предходната година, подадени в Националния статистически институт (НСИ) и/или въз основа на данните от годишните данъчни декларации, подадени в Националната агенция за приходите (НАП).

Физическите лица, включително земеделските стопани са задължени да представят в НСИ годишен отчет за дейността, съдържащ статистически данни и счетоводни документи за осъществяваната от тях стопанска дейност.

Срокът за подаване на тези данни от физически лица е от 1 март до 30 юни 2023 г. 

Годишен отчет за дейността се представя задължително от еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, и са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лева през 2022 г., а също и от физическите лица по чл. 20, ал. 3 от Закона за статистиката, чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Земеделските стопани, избрали да се облагат по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, и чиито разходи не са документално обосновани, е достатъчно да попълнят отчет за приходите и разходите (ОПР) като част от годишния отчет за дейността по следния начин:
•    Нормативно признатите разходи се посочват с код 10500 от ОПР;
•    Разходите за осигуровки на земеделските стопани (ако има такива) с код 10320 от ОПР;
•    Приходите от продажба на продукция с код 15110 от ОПР;
•    Приходите от финансирания, в т.ч. от правителството, с код 15411. Задължение да подават годишни отчети за дейността имат само тези физически лица – земеделски стопани, които извършват стопанска дейност и реализират продукти на пазара, а не тези, които произвеждат продукти за собствено потребление.