За напояване в селското стопанство, заедно с горския сектор и нуждите на рибното стопанство, се използват едва 16% от водите в България, стана ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Стайков: Напояваната земя в страната е не повече от 10%

На национално ниво през 2016 г. не са регистрирани значими изменения в равнището на водоползване спрямо предходната година.

Иззетите пресни води за икономиката се оценяват на 5 689 млн. куб. м, или с 1.1% повече спрямо 2015 г. Увеличението е предимно от повърхностните води, докато добивът от подземни води не се променя.

Отчита се намаление на водочерпенето от язовири - с 8.3% спрямо 2015 г. до 2 222 млн. куб. м,  за сметка на водоползването от р.Дунав.

Структурата на водовземането в страната е относително устойчива и през 2016  г.

15.4% от пресните води са добити за обществено водоснабдяване, за селско, горско и рибно стопанство - 16.0%, за охлаждащи процеси в енергетиката - 64.6%, а за други дейности - 4.0%.

Преобладаващата част от водите са добити за обществено снабдяване в Югозападния (79.8%) и Северния централен район (59.4%), докато в Северозападния и Югоизточния район основната част от необходимите води се осигурява чрез собствено и друго снабдяване, главно за напоителни системи.

Около 8.3% от използваната вода в страната се осигурява от общественото снабдяване (ВиК). Подадената вода през 2016 г. е 911 млн. куб. м, или с 0.8% повече спрямо 2015 г.

Отчетената консумация на вода (фактурирана и нефактурирана) нараства с 3.3% спрямо 2015 г. и достига 394 млн. кубически метра.  Преобладаващата част е за водоснабдяване на домакинствата - 65.4% от , за услугите - 11.1%, 13.8% - за индустрията. Нефактурираната вода- за технологични, противопожарни и други цели, представлява 8.6% от общата консумация.