ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт и АБВ се обединиха около управленска програма и конкретни ангажименти, по които да работят за 4-годишен мандат.

Под точка 14 в управленската програма влизат земеделие, селско стопанство и гори.

14. ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ГОРИ

Подкрепа за развитието на балансирано, модерно, устойчиво и адаптирано към климатичните промени земеделие. Пазарно ориентирани, конкурентоспособни земеделски стопанства, наред с гарантираната хранителна сигурност на населението.

Устойчиво и многофункционално управление на горите.

Законодателни мерки за ограничаване на незаконната сеч на българските гори. Намаляване на обема на търговията със сурова дървесина след оценка на икономическия ефект; при необходимост - налагане на мораториум.

Насърчаване на пазарно ориентираните, конкурентноспособни земеделски стопанства и преработвателни предприятия с оглед осигуряване на по-евтина и по-качествена храна за потребителите.

Приоритизиране на интензивните сектори в земеделието - животновъдство, зеленчукопроизводство и трайни насаждения, биологични производства.

Устойчиво пазарно развитие на максимален брой от регистрираните и новорегистриращите се земеделски производители.

Преференциално подпомагане на младите фермери, на дребните производители и производителите, които увеличават добавената стойност на селскостопанската продукция и създават работни места.

Устойчиво развитие на селските райони и стабилизиране на човешките ресурси, включително с акцент върху малкия и среден бизнес.

Уреждане на поземлените отношения с цел създаване на устойчивост и справедливост чрез защита правата на собствениците и на ползвателите на земеделски земи и стимулиране окрупняването на земеделските площи.

Организирана маркетингова и рекламна държавна политика за традиционните ни уникални продукти на преработвателната промишленост.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!