Минимум 30% от средствата от директните плащания по първия стълб да преминат към т.нар. екосхеми. За това призова Европейският комитет на регионите на изслушване в Европейския парламент относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП).

„Зелената сделка“ на ЕК: Позицията на земеделското министерство

Тяхното предложение е в националните стратегически планове да залегнат определени екологични цели до 2027 г. Една от тях е да се намалят с 30% спрямо 2017 г. емисиите на парникови газове от селското стопанство във всяка държава членка. 

Втора цел е да се удвои спрямо 2017 г. земята, използвана за биологично земеделие във всяка държава членка, или поне 30% от използваната земеделска площ.

Други предложения са пестицидите да се намалят с минимум 30% в сравнение с 2017 г., както и да се спазва Директивата за нитратите, която цели да се спре замърсяването на подземните и повърхностните води с нитрати от селскостопански източници.

Освен това Комитетът на регионите изрази загриженост, че търговските мита, наложени от САЩ, вредят на производствените сектори и засягат голям брой семейни бизнеси. Следваща стъпка е да се поставят редица искания относно търговските споразумения в становище, което да бъде прието през май 2020 г.

Европейският комитет на регионите призовава бъдещата ОСП да бъде приведена в съответствие с Европейския зелен пакт.

Няколко дни по-късно Европейската комисия публикува Съобщение за Европейския зелен пакт, или т.нар. Зелена сделка. То включва стратегия за растеж с конкретни цели и списък с мерки и законодателни действия, описани в пътна карта. 

Основни цели на новата стратегия са ЕС да бъде неутрален по отношение на климата през 2050 г., да се намали замърсяването, да се подкрепят инвестиции в чисти технологии и продукти.

Законодателните мерки ще се отразят върху работата във всички сектори, включително „Селско стопанство“ и „Храни“. Те ще бъдат повлияни най-вече от новата стратегия „От фермата до трапезата“, която се очаква да бъде представена през пролетта на 2020 г.