Информационна среща на животновъди от община Средец проведоха поПрограмата на Областната експертна комисия по животновъдство за 2015г. Събитието е първото от поредицата срещи с животновъди от общините Средец, Малко Търново и Руен, съобщиха от Областната дирекция Земеделие в Бургас.
 
Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас Лидия Станкова запозна животновъдите със Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, касаещ някои разпоредби свързани с контрола върху предоставянето на пасища и мери от ОПФ и ДПФ на земеделските производители с регистрирани животновъдни обекти:
 
• Кметът на община, съответно директорът на областна дирекция "Земеделие", ежегодно извършва проверки за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, както следва: дали пасищата, мерите и ливадите са разпределени между правоимащи, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. Дали на правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, са разпределени до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
 
• Спазването на тези условия се установява въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ;
 
• Справката се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и се публикува на интернет страницата на агенцията.
 
• Когато при извършването на проверките се установи, че:
 
в животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански животни е с над 30 на сто по-малък от броя им към сключването на договорите за наем или аренда, договорите се изменят, като площта се определя в съответствие с процентното намаление на броя на животните;
 
в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на областната дирекция "Земеделие";
 
е настъпила промяна на условията по чл. 37и, ал. 1, договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на областната дирекция "Земеделие";
 
е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище, договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на областната дирекция "Земеделие" договорите за наем или аренда няма да се смятат за правно основание съгласно чл. 41, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, когато при извършване на проверките се установи, че са налице основания за прекратяването им. В тези случаи съответната общинска служба по земеделие отписва имотите от регистъра на договорите за аренда и наем по чл. 49, ал. 1, т. 6 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост и уведомява  кмета на общината - за имотите от общинския поземлен фонд респ. директора на областната дирекция "Земеделие" - за имотите от държавния поземлен фонд.
 
Гореописаната процедура не се прилага, когато броят на регистрираните пасищни селскостопански животни в животновъдния обект е намалял с над 30 на сто спрямо броя им към сключването на договорите за наем или аренда, в резултат на тежко природно бедствие или епизоотии.
 
Следващата информационна среща ще се състои в гр.руен с животновъдите от съставните населените места на 13 ноември 2015г. От 10.00 часа в залата на Общината.
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!