Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започна изплащане на авансово заявената финансова помощ по сключени договори по мярка „Кризисно съхранение на вино“, съобщиха от пресофиса на фонда. 56 винарски предприятия са с одобрени договори по мярката.

Започват приеми по две лозарски мерки

Кандидатите, заявили авансово изплащане на финансовата помощ по мярката, подават заявление в Централно управление на фонд „Земеделие“ в срок до 1 месец от подписване на договора с ДФЗ.

Важен фактор при прилагането на мярка „Кризисно съхранение на вино” през настоящата финансова година се явява възможността за авансово плащане в размер на 100% от одобрената финансова помощ. Към заявлението бенефициентите прилагат оригинал на банкова гаранция в размер на 110 процента от исканата за авансово плащане сума със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока на съхранение.

Заявленията за авансово плащане по мярката се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФЗ, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“. С оглед избягване на големи струпвания от хора е препоръчително бенефициентите да запазят час на един от следните телефони: 02/8187 504; 02/8187 505; 02/8187 512; 02/8187 513; 02/8187 514; 02/8187 517; 02/8187 532; 02/8187 604 и 02/8187 624.