Със заповед на земеделския министър 15 март се определя за начална дата за прием на заявления по мерки 10 и 11 за Кампания 2021.

Публикуван е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020

Мярка 10 „Агроекология и климат“

За тазгодишната кампания се приемат само: 

1. Заявления за плащане, с които се изпълняват текущи ангажименти или удължават приключилите през 2020 г. ангажименти за дейности по направленията: 

•    Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС) – за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша; 
•    Контрол на почвената ерозия – за дейности за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения и за противоерозионни мероприятия в обработваеми земи;
•    Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
•    Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;
•    Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство.

2. Новите кандидати, изпълнявали ангажименти през 2020 г., могат да кандидатстват за същите, вече споменати дейности, с изключение на една – традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);

Новите площи по дейността за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша в заявленията за подпомагане от нови кандидати се приемат според броя на отглежданите животни до размер на площта, приравнена спрямо животинските единици при спазване 1ЖЕ=1 ха.

Мярка 11 „Биологично земеделие“

През Кампания 2021 г. се приемат само: 

1. Заявления за плащане от кандидатите, изпълнили многогодишния си ангажимент през 2020 г., които удължават ангажимента си през 2021 г., и продължаващите да изпълняват петгодишни ангажименти, поети през 2020 г.; 
2. Заявления за подпомагане от кандидати, изпълнили многогодишния си ангажимент през 2020 г.;
3. Заявления за подпомагане от нови кандидати за подпомагане по мярката, които не са изпълнявали ангажимент през 2020 г., с площи, животни и пчелни семейства, които са включени в система на контрол за биологично производство преди края на 2020 г., и периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2020 г. 

Заявленията от кандидати по т.2 и т.3, в които всички площи, животни и пчелни семейства са вписани в регистъра от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС, могат да бъдат одобрени с продължителност: 

•    две години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход;
•    една година по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи; 
•    две години по направление „Биологично Животновъдство“; 
•    една година по направление „Биологично пчеларство“.

Земеделските стопани, които ще заявят за подпомагане нови площи с допустимите трайни насаждения по дейността за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения от мярка 10 и направление „Биологично растениевъдство“ от мярка 11 от групата на трайни насаждения, лозя и маслодайна роза, трябва да удостоверят, че същите са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения от 1991 г.

За трайни насаждения, създадени по проекти, финансирани от последните два програмни периода, не се изисква предоставяне на оценка по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.

Срокът за кандидатстване през цялата Кампания 2021 за директни плащания изтича на 17 май 2021 г. След тази дата в продължение на 25 календарни дни - до 11 юни включително, кандидатите могат да подават заявления, но за всеки просрочен работен ден се начислява намаление на полагащите им се плащания в размер на 1%.