От днес до 15 май 2011 г. млекопроизводителите, които притежават индивидуални квоти за директни продажби и доставки, както и одобрените изкупвачи, са задължени да подадат годишните си декларации. Документи ще се приемат в Областните дирекции на Разплащателната агенция и до 30 юни, но със санкции в размер от 200 до 10 000 лв. По този начин ще се отчете изпълнението на квотната 2010 - 2011 г., която изтече на 31 март.

От днес започва и петата за България квотна година. С началото й отново се отваря и приемът на заявления за превръщане на индивидуална квота за директни продажби в индивидуална квота за доставки и обратно. Това се отнася само за свободната, нереализирана квота и важи за новата квотна 2011- 2012, съобщи ДФЗ.

В годишните си декларации производителите на краве мляко отчитат изпълнението на индивидуалната си квота за директни продажби, а одобрените изкупвачи - квотата за доставки на производителите, с които имат сключен договор за изкупуване на краве мляко. Ако производителите с квота за директни продажби не са реализирали количествата, които имат, подават декларация с нулеви стойности. Същото се отнася и за изкупвачи, които не са вземали краве мляко от производителите през отчетния квотен период.

Изкупвачи, чието одобрение е прекратено или отнето от министъра на земеделието и храните през отчетния квотен период, подават също годишна декларация.

Подаването на годишни декларации е свързано с регулиране на производството на мляко и млечни продукти на територията на Европейския съюз. Всяка страна член има определена национална квота, която се разпределя между производителите на краве мляко. Квотната година започва на 1 април и изтича на 31 март. Подаването на годишни декларации е съществена част от системата «Млечни квоти», тъй като всяка една страна от ЕС е задължена до 1 септември да отчете изпълнение на националната си квота пред ЕК. По този начин се осъществява самата схема, която има за цел да намали дисбаланса между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти на пазара и последващото свръхпроизводство. За постигане на по-добър пазарен баланс, механизмът ще се прилага до 1 април 2015 г.