Измененията във важни наредби, които касаят подпомагането на животновъдите, се обсъждат на 15 февруари на специална работна група с бранша в Министерството на земеделието. 

Гласувайте: Нужни ли са повече пари по Ковид мярката и de minimis?

Една от наредбите, в които се предлагат промени, е Наредба №3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Крайният срок за обсъждане е 21 февруари, а ето какво е становището на Обединени български животновъди (ОБЖ).

Тяхната молба е да се обърне по-сериозно внимание на текстовете в чл.25, които касаят замяната на животни. В момента по всички схеми за обвързано подпомагане стопаните могат да заменят заявените животни с други, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема през целия период от заявяването им за подпомагане до плащането им. 

С така предложения текст животновъдите ще могат да заменят своите животни с други само към последния ден за подаване на заявления за подпомагане и това ще продължи до последния им ден на задържане. От ОБЖ питат: Кой ще преценява дали животно, което ще се ползва за заместващо, е допустимо и как ще се определя това? 

„Така предложен този текст казва, че „земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към последния ден за подаване на заявления за подпомагане, а не към момента на замяната, както предвижда действащият текст“, подчертават от Съюза. 

Ето защо тяхното предложение е и в тази преходна година да бъде запазен действащият към момента текст, а в следващия програмен период да бъде обмислено по какъв начин може да става замяната, така че да се вземат предвид препоръките на ЕК.

По отношение на разходооправдателните документи за реализираната продукция от бранша предлагат да се изисква: 

-    При плащане по банков път – заверени копия на фактури, придружени с дневно извлечение от банковият клон или заверено от банката платежно нареждане;
-    При плащане в брой – заверени копия на фактури, придружени с копия на заварени фискални касови бележки или заверено дневно извлечение, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон. 

От ОБЖ са съгласни с предложението реализираните количества сурови млека и животни да се разпределят пропорционално и респективно в случаи на кандидатстване в двете схеми за подпомагане (мляко и месо).

Те са доволни и от допълнителната алинея в чл.37, която гласи:

(4) Подпомагането по схемата се изплаща и когато кандидатите са преместили част или всички заявени за подпомагане животни или животните, с които са ги заменили по реда на ал.3 в животновъден обект – пасище, отговарящ на условията по ал.1, регистриран на името на земеделския стопанин и това е отразено в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.