Националната служба по зърното да бъде закрита като специализирана административна структура към министъра на земеделието и храните. Това предлага министър Десислава Танева с проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за закриване на Националната служба по зърното.
[news]

Със Закона за закриване на Националната служба по зърното се правят следните по-важни промени: Закрива се Националната служба по зърното и се урежда нейната ликвидация. Изцяло се отменя Закона за съхранение и търговия със зърно от 1998 г. Регламентира се прехвърлянето на Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи към Българската агенция за безопасност на храните.
 
Националната служба по зърното е създадена със Закона за съхранение и търговия със зърно, който е приет през 1998 г. с цел преодоляване съществуващата по това време в страната „зърнената криза” и за предотвратяване на подобни кризи в бъдеще. През този период в България има недостиг на зърно, което се дължи на спекулативна търговия и укриване на зърнени запаси.
 
Сред мотивите на земеделския министър за закриване на Службата по зърното са, че в годините след приемане на закона, и особено след присъединяването на страната към ЕС, производството и предлагането на пазара на зърно в България значително се променят - увеличават се както площите заети със зърнени култури, така и добивите и обема на производството. Освен това въведените и прилагани от службата лицензионни и регистрационни режими все повече се превръщат в пречка за производителите, съхранителите и търговците на зърно. Прилагането на всеобхватен контрол на пазара на зърно затруднява дейността на бизнеса, а въведените от администрацията такси са допълнително финансово бреме за него. 


Проект на Закон за закриване на Националната служба по зърното, публикувано на 15.05.2015 г.
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!