Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчни облекчения.

Гласувайте: Планирате ли инвестиции в стопанството си през тази година?

Това предвиждат промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен в Народното събрание от 18 народни представители. Подобно предложение мина през Земеделската комисия на предходния Парламент, но така и не стигна до пленарна зала.

Данъчното облекчение ще бъде под формата на намаляване на сумата от годишната данъчна основа с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лева.

Животновъди: Данъчното облекчение за субсидиите би било спасение

Промяната се предвижда чрез заключителните разпоредби в Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Данъчното облекчение ще може да се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. 

В случай, че Европейската комисия постанови положително решение до 30 април 2024 г., фермерите ще могат да ползват данъчното облекчение  и за доходите си от 2023 г.