Депутатите от Комисията по земеделието и храните в Народното събрание приеха на второ гласуване Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. 
 
 
Законът урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства в страната през следващата година. Преброяването се извършва с цел изготвяне на интегрирана статистика за установяване на структурата на земеделските стопанства в страната, на производствените методи, на мерките и подмерките за развитие на селските райони и на агроекологичните показатели, пише председателят на комисията Десислава Танева на страницата си във Фейсбук. 
 
Чрез проучването ще се осигури хармонизирана, сравнима и съгласувана статистика при ползване на стандартни класификации и общи определения за всички държави - членки на Европейския съюз. Ще станат ясни и актуалните данни за усъвършенстване на държавната политика в областта на земеделието и на допълнителна статистическа информация за разработването на политиката в областта на агроекологията.
 
При преброяването ще се събират данни за земеделското стопанство, земеделския стопанин и управителя на земеделското стопанство, ползваната земя и земеделска техника, отглежданите селскостопански животни, работната сила, подпомагането по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), ползваните сгради за животни и управлението на оборския тор. Анкетирането на земеделските стопанства започва на 1 септември 2020 г. и приключва на 18 декември. 
 
От 1 до 18 септември преброяването ще се извършва онлайн, от 19 септември с анкетьор чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник. В състава на областните комисии по преброяването се включват представители на областните дирекции „Земеделие", БАБХ, Държавен фонд „Земеделие“, териториалните статистически бюра, областните и общинските администрации, териториалните звена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и неправителствените организации в земеделието.
 
До 30 юни 2021 г. областните комисии трябва да представят на Централната комисия по преброяването доклад за извършеното преброяване на територията на областта и за основните резултати от него, с който комисията приключва дейността си.
 
 
Законът регламентира и пробно преброяване на земеделските стопанства. Целта е да се проверят в реални условия организацията, провеждането, инструментариумът на преброяването и онлайн въвеждането на индивидуалните данни. Министърът на земеделието определя населените места, в които се провежда пробното преброяване, след съгласуване с органите на местното самоуправление.
 
То ще се проведе от 1 септември до 11 октомври 2019 г. Резултатите от пробното преброяване ще се вземат предвид при организацията, провеждането и разработването на инструментариума на същинското преброяване. 
 
Министърът на земеделието, храните и горите определя необходимите организационни и технически мерки за опазване на статистическата тайна, в т.ч. и изискване до работа с данните да бъдат допускани само лица, подписали клетвени декларации за опазване на тайната.
Определен е и начинът на финансиране на преброяването, като 75% е със средства от ЕС и 25% с държавни.
 
Законопроектът ще бъде гласуван утре на второ четене и в пленарна зала.