За първи път млади земеделски производители ще могат да подават заявления за европейско финансиране онлайн през информационната система ИСУН 2020.
 
 
Това стана ясно по време на практически семинар, който се проведе днес в Областния информационен център – Варна (ОИЦ). Организатори на събитието, в което се включиха близо 50 млади земеделски производители от варненска област, бяха ОИЦ- Варна и областната земеделска служба, съобщиха от центъра. 
 
„Подаването на проектите онлайн значително облекчава процедура за кандидатстване. Освен това, чрез системата тя става по-бърза и по-прозрачна“, коментира Виктория Маринова, управител на ОИЦ-Варна и лектор на събитието.
 
За първи път земеделците ще разполагат с 60 дни за подаване на формуляра за кандидатстване след отваряне на съответната процедура на ИСУН 2020, стана ясно на семинара. Досега този срок беше в рамките на 2 до 3 седмици. Новост за кандидатите е и електронния подпис, с който те ще подават проектите си.
 
 
„Услугите на ОИЦ- Варна са безплатни и ние сме на разположение за да съдействаме на земеделските производители при работата с ИСУН 2020“, допълни  Маринова.
 
ИСУН 2020 дава възможност целият процес на кандидатстване за европейско финансиране да се извършва онлайн. Чрез системата, кандидатите имат възможност да попълнят електронен формуляр и да прикачат всички необходими приложения. При технически проблем те могат да се обърнат към ОИЦ-Варна.
 
Освен това, ИСУН 2020 дава възможност да се проследят всички отворени процедури по оперативните програми. От началото на 2014 г. всички кандидати по оперативните програми подават своите проекти чрез тази система. Към нея вече се включват Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство.
 
ИСУН 2020 е резултат от ангажимента през новия програмен период на държавите членки да създадат и използват собствена информационна система за управление и мониторинг на оперативни програми, съфинансирани от кохезионния и структурните фондове на ЕС.
 
Мярка 6.1: подкрепа за първите стъпки в земеделието
 
За помощ по тази мярка имат право да кандидатстват млади земеделски производители на възраст до 40 години, които за пръв път ръководят земеделско стопанство. Те могат да са физически лица, или да кандидатстват за финансиране като собственици на ЕООД.
 
 
Задължително обаче бенефициентите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители. Срокът това да стане е минимум 18 месеца преди подаването на заявка за помощ. 18 преди подаване на заявка те също така трябва да се занимават със земеделие или животновъдство.
 
Кандидатите трябва да отговарят и на образователни критерии: да имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство.
 
Липсата на професионални умения може да се компенсира с поемането на ангажимент, според който в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, кандидатът се задължава да покрие тези изисквания. Образователните критерии са сред приоритетите, които се взимат предвид при отпускането на средства по Мярка 6.1.
 
По мярката се финансират разходи за покупка на т.нар. движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства). Също така по нея може да се кандидатства за средства за купуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи – например складови площи, животновъдни постройки и др.
 
Със средства по 6.1 могат да се купуват селскостопански животни или земя за земеделска дейност. Чрез нея също така се финансира засаждането, презасаждането или възстановяването на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия. 
 
 
Кандидатстващите за финансиране по Мярка 6.1 стопанства трябва да имат коефициент на стандартен производствен обем между  8 000 и 16 000. (Стандартният производствен обем е средната стойност на продукцията при цена на производител). 
 
Приоритет по тази мярка се дава на проекти в сектори „Животновъдство”, „Плодове и зеленчуци” както и на проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство. Приоритет са също така и проекти, които създават заетост и нови работни места.
Максималният размер на финансирането по Мярка 6.1 е 25 000 евро.