Националната служба за съвети в земеделието ще изготвя безплатно бизнес-планове на земеделски производители по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, съобщиха от Областния информационен център в Добрич.

Декември идва с последните плащания за годината

Кандидатите трябва да отговарят на редица критерии за допустимост. Те могат да бъдат физически лица, еднолични търговци, дружества и кооперации, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Размерът на стопанството трябва да бъде между 2000 и 7999 евро стандартен производствен обем (СПО). Освен това се изисква бенефициентите да са собственици или ползватели на цялата налична земя в стопанството, съответно на животновъдните сгради и помещения, ако развиват животновъдна дейност, ако развиват такава. Подмярка 6.3 представлява интереси за пчеларите от региона на Добруджа, в която има развито пчеларство. Стопаните с най-малко 28 пчелни семейства и не повече от 109 също ще могат да кандидатстват за финансиране.

Фермерите трябва да представят бизнес-план, в който да посочат стратегия за развитие и инвестиции. Важно условие е да се докаже жизнеспособността на земеделското стопанства за максимален срок от 5 години. Финансовата помощ за един кандидат ще бъде не повече от левовата равностойност на 29 337 лева и ще се изплаща на два транша. След одобрение и сключване на договор се предоставят 19 558 лева. Второто плащане от 9 779 лева ще бъде след извършена проверка от Държавен фонд „Земеделие“ за установяване на точното изпълнение на бизнес-плана.

В края на 5-та година земеделските стопани размерът на трябва да са увеличили размера на стопанството с 2000 евро СПО или обработваемата площ, съответно броя на отглежданите животни с минимум 20 %. Задължително планът трябва да включва поне една инвестиция в дълготрайни материални или нематериални активи на стойност не по-малко от 700 лева. 

С предимство при подбора на проектни предложения ще бъдат кандидати с образование в областта на селското стопанство, проекти от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“. Бонус точки ще получат и предложения от ферми,  сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни. Подпомагане ще получат бизнес-плановете, получили не по-малко от 15 точки от възможния максимален сбор от 65 точки.

Приемът по подмярка 6.3 ще продължи до 2 март 2022 г. Подаването на проектно предложение по подмярката се извършва по електронен път чрез ИСУН 2020. Финансова помощ ще могат да получат над 1300 малки земеделски стопанства. Бюджетът на подмярката е  39 116 000 лева.