В новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 година, всяка държава членка на ЕС ще бъде задължена да изпраща ежегоден доклад за изпълнение на политиката. За какво ще докладваме на Брюксел в новия програмен период?
 
 
Този въпрос беше водеща тема на заседание на работната група по хоризонтални земеделски въпроси. По време на дискусията ЕК представи  работен документ относно съдържанието на Годишния доклад за изпълнението и няколко фиша относно индикаторите за крайни продукти и резултати, съобщи ОДЗ-Кюстендил. Целта на работния документ относно годишния доклад е предоставяне на детайлна информация за съдържанието и на двете части на доклада – частта относно уравняването и частта относно изпълнението.
 
За целите на уравняването, ЕК ще следи съответствието на годишните разходи и получените продукти, съответствието и между планираната и реална единичната стойност (unit amount). 
 
Относно изпълнението, държавите членки трябва да докладват действително постигнатите резултати, чрез реализирания напредък, в постигане на целевите стойности на индикаторите за резултат. Първият годишен доклад се очаква да покрива първите 2 години на прилагане, а именно 2021 г. и 2022 г.
 
ЕК представи фишове на няколко индикатора за крайни продукти и резултати, свързани с бенефициенти, хектари, животни, инвестиции, управление на риска и други.
 
Комисията наблегна на това, че има 5 индикатора за продукт, за които не трябва да се планират стойности. Те няма да се използват за целите на уравняване, а само ще се отчитат в рамките на годишното докладване. Тези индикатори обаче ще се считат за много съществени, с оглед  мониторинга и оценката на политиката.
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg