Към момента отворените процедури за подкрепа на фермерите по линия на Местните инициативни групи (МИГ) са 51. С пълния списък на приемите може да се запознаете ТУК.

Вижте в кои области продължава самолетното заснемане

Приемите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ са 49, а по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) – 2.

Документите за кандидатстване, важните срокове, условията за допустимост и изпълнение са достъпни ТУК.

Междувременно Министерството на земеделието готви актуализация на своята Индикативна годишна работна програма за приемите по ПРСР до края на годината. Тя ще бъде представена на онлайн заседание на Комитета за наблюдение на 11 юли.

Имайте предвид също, че до 31 юли продължава приемът по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, а до 31 август – по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.