Формирането на резерв за кризи в селското стопанство и прилагането на финансова дисциплина бяха основен акцент по време на първото заседание на Работната група по финансови селскостопански въпроси (АGRIFIN). 
 
 
Старт на дискусиите за резерва бяха дадени след разглеждането на доклада за размисъл, подготвен съвместно от Австрийското и Румънското председателство. Темата предизвика разнопосочни мнения, като голяма част от делегациите се обединиха против прехвърлянето на натрупания резерв в края на 2020 г. към 2021 г. Тяхното мнение е, че средствата трябва да бъдат възстановени на бенефициентите, съобщи ОДЗ-Кюстендил.
 
Друга част от държавите членки пък смятат, че по-гъвкав механизъм за запълване на резерва през 2021 г. е прехвърлянето на средства от 2020 г, вместо събирането на средства през 2021 г. Депутатите, заемащи тази позиция изразиха становище, че селскостопанският резерв трябва да се използва само в краен случай, след изчерпване на всички останали инструменти за подкрепа. 
 
По време на дискусията, делегациите обмениха мнения и по предложението на ЕК за заличаване на прага от 2000 евро за прилагане на механизма за финансова дисциплина. Според тях това ще доведе до опростяване, предвид очакването, че този механизъм ще се прилага по–рядко. 
 
Ключов въпрос на дискусията беше и срокът за представяне на  годишните доклади за изпълнение до 15 февруари. Делегациите изразиха притеснението си от фиксирането на този срок, тъй като годишният доклад за изпълнението трябва да бъде заверен от сертифициращия орган, за което ще бъде необходимо допълнително технологично време. Много делегации считат датата 15 февруари за твърде амбициозна и предложиха алтернативни срокове за представяне на докладите. Държавите членки подчертаха възможното увеличаване на административната тежест чрез въвеждането на допълнителните изисквания. 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg.