За да спаси горите си Албания забрани дърводобива за 10 години. Решението е в контекста на „План за управлението на националния горски фонд и пасищата в Република Албания”. Чрез него се предвижда въвеждането на десетгодишен мораториум за износа и търговията с дървен материал и продуктите от него в страната и извън нея. 

 

Инициативата е част от законодателните мерки на албанското правителство за съхраняване и опазване на природното богатство и многообразие в страната, за което са приети мерки като мораториум върху лова, озеленяване на градовете и националните транспортни артерии, залесяване на планински земи и др.

 

С тези мерки се цели преодоляването на много негативни явления като обезлесяването, урбанизацията на крайбрежието, замърсяването и др. Тази законодателна инициатива, която предстои да се гласува от парламента на Албания, е широко отразена от румънските медии, които предлагат подобни мерки и в тяхната страна.