За пет  години -  от 2011 до 2015 г., обработваемите площи в страната са нараснали с над 2 млн. дка, като най-голямо е увеличението на угарите. Това сочат данните от агродоклада на министерството на земеделието и храните (МЗХ) за годината. 
 
 
Според него съществен спад има при трайните насаждения и постоянно затревените площи, които не влизат към обработваемата земя. Именно за това като общ размер на използваната земеделска земя през последните пет години се отчита леко намаление. 
 
Ако през 2011 г. общият размер на обработваемата земя в страната е надхвърляла 32,2 млн. дка, то в края на миналата година размерът й достига 34,9 млн. дка. В тези данни влизат само площите, при които се прилага сеитбооборот, временните ливади с житни и бобови треви, угарите и оранжериите. 
 
 
Съществена промяна се наблюдава при угарите, които през 2011 г. са заемали едва 1,7 млн. дка, докато пет години по-късно са се увеличили до 2,3 млн. дка. Това се дължи основно на зелените плащания, прилагани като подпомагане през втория програмен период.
 
В обработваемата земя не се включват семейните градини, трайните насаждения и постоянно затревените площи, при които се отбелязва съществен спад.
 
 
Според МЗХ спадът при трайните насаждения е най-голям - от 1,6 млн. дка през 2011 г. до 1,3 млн. дка през 2015 г. За този период най-осезаемо е намалението при лозята. През 2011 г. регистрираните насаждения са били 784 680 дка, докато през 2015 г. те намаляват до 542 000 дка.
 
Постоянно затревените площи и ливади също са стопили немалка част от заеманите през 2011 г. терени. Тогава тези площи са заемали 16,7 млн. дка, за да паднат на 13,6 млн. дка през 2015 г.
 
Необработваемата земя също е намаляла през петте години, които анализът обследва. През 2011 г. тя е достигнала 3,9 млн. дка, докато в края на миналата година стига до 1,9 млн. дка. Необработваните земи включват както изоставени трайни насаждения, така и обработваема земя, които не са използвани за земеделско производство повече от две години, но експлоатационното им възстановяване е възможно с минимални средства.
 
 
През 2015 г. необработваните земи намаляват с 11,5% в сравнение с предходната година, до 191 258 ха.
 
Общата площ със селскостопанско значение в края на миналата година е достигнала 52 млн. дка, което е с 2 млн. по-малко от 2011 г., когато тя е оразмерена на 54,8 млн. дка.