Вчера Министерство на земеделието и храните проведе среща с браншовите организации от секторите плодове и зеленчуци по повод подготвяните промени в обвързаната помощ. Фермер.БГ припомня, че в срок до 1 август 2016 г. България може да поиска от Европейската комисия преразглеждане на съществуващите схеми за обвързана подкрепа. Тази възможност обаче е свързана с редица ограничителни условия. Европейската комисия не приема въвеждането на две основни ставки по една схема за подпомагане, в този случай трябва да се обособи нова схема за подпомагане, като е допустимо въвеждането на преразпределителна ставка. 
 
Заради това се обособяват две нови схеми – нова Схема за сливи и десертно грозде и нова Схема за дини, пъпеши и главесто зеле и в три от вече съществуващите се правят промени – в Схемата за плодовете, в Схема за оранжерийните зеленчуци и в Схемата за зеленчуците – полско производство.
 
За да се направят промени в гореизложените схеми обаче, е нужно да се постигне справедливост на подпомагането, чрез осигуряване на сходен процент на подкрепата спрямо променливите разходите за производството на съответната култура, което да не е повече от 25%. В този ред на мисли отпадат всички схеми на култури, които вече не отговарят на критериите на ЕС за обвързано производство. Промените въвеждат минимални добиви, които са обвързани с реалните средни такива – 50% от тях, като минималните добиви ще се доказват само с официални счетоводни документи. Въвежда се и преразпределително плащане на площ до 30 хектара, което е допустимо, съгласно регламента на ЕС, по този начин специалистите целят да откроят икономиите от мащаба, които реализират големите стопанства. 
 
Важно е да се спомене, че в схемите не могат да се включват нови видове плодове и зеленчуци и увеличаването на бюджета на някоя от схемите е свързано с намаляването на бюджета по друга схема. Това важи и при обособяване на нови схеми за подкрепа. 
 
Нова Схема за сливи и десертно грозде
 
Двете култури се обособяват в отделна схема поради значителното увеличение на площите и относително високия дял на подпомагането в разходите за производство. Подпомагането за тях се запазва, но с намален размер – ½ от ставката през 2015 г. Въвежда се преразпределително плащане за площите до 30 ха. в размер на 50% от общата ставка, като ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне на стопанствата. Въвеждат се минимални добиви, които са 50% от средните добиви по технологични карти. Минималните добиви се доказват само с официални счетоводни документи - фактури и за ФЛ – касови бележки. 
 
Нова Схема за дини, пъпеши и главесто зеле 
 
Трите култури се обособяват в отделна схема, поради относително високия дял на подпомагането в разходите за производство и значителното увеличение на площите. Подпомагането за тях се запазва, но с намален размер – ½ от ставката през 2016 г. 
И тук стандартно се въвежда преразпределително плащане за площите до 30 ха. в размер на 50% от общата ставка. Ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне на стопанствата. А също така и минимални добиви, които са 50% от средните добиви по технологични карти, които се доказват само с официални счетоводни документи - фактури и за ФЛ – касови бележки. 
 
Промяна в Схемата за плодовете
 
От схемата отпадат орехите поради значителното увеличение на площите и много високия дял на подпомагането в разходите за производство. Както стана ясно по-горе сливите и десертното грозде се обособяват в отделна схема, с по-ниско ниво на подкрепа поради значителното увеличение на площите и относително високия дял на подпомагането в разходите за производство. Така се освобождава финансов ресурс, което позволява запазване на ставката на ниво, близко до 2015 г. 
 
И тук се въвежда  преразпределително плащане за площите до 30 ха. в размер на 50% от общата ставка. Ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне на стопанствата. Въвеждат се минимални добиви, които са 50% от средните добиви по технологични карти, които ще се доказват само с официални счетоводни документи - фактури и за ФЛ – касови бележки. 
 
Допустими за подпомагане са земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0.5 хектара допустими площи. По Схемата за обвързано подпомагане за плодове земеделските стопани получиха по 1 938 лв. (990.88 евро) на хектар за Кампания 2015 г. Бюджетът по схемата за Кампания 2016 е 39 млн. лева.
 
Промяна в Схемата за оранжерийни зеленчуци
 
Ясни са промените, които настъпват в Схемата за оранжерийните зеленчуци. В тази схема се увеличава финансовият ресурс, като се добавят 2 500 000 лв. Така частично се компенсират високите производствени разходи и се постига справедливо подпомагане. Ставката по схемата се увеличава спрямо 2015 г. 
 
Отпада диференциацията между добивите и отопляемите и неотопляемите оранжерии. Въвеждат се две нива на получените добиви – минимални добиви, които са условие за допустимост на плащането по схемата и средни добиви, които са условие за получаване на пълния размер на ставката. По този начин се постига компенсиране на по-високите разходи при отопляемите оранжерии. 
 
Въвежда се изискването за това всички добиви да се доказват само с официални счетоводни документи – фактури и за ФЛ – касови бележки. 
 
Промяна в Схемата за зеленчуци – полско производство 
 
Това е последната промяна, като от схемата отпадат тиквите, зеленият фасул и зеленият грах поради много високия дял на подпомагането в разходите за производство и значителното увеличение на площите. Тези култури вече не отговарят на критериите на ЕС за обвързана подкрепа. Дините, пъпешите и главестото зеле са вече в отделна схема и по този начин се запазва ставката на ниво близко до 2015 г.
 
Въвежда се преразпределително плащане за площите до 30 ха. в размер на 50% от общата ставка. Ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне на стопанствата. Въвеждат се минимални добиви, които са 50% от средните добиви по технологични карти. Минималните добиви се доказват само с официални счетоводни документи - фактури и за ФЛ – касови бележки. 
 
Допустими за подпомагане са земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0.5 ха допустими площи със зеленчуци - полско производство (заедно или поотделно) със следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, грах (зелен), зелен фасул, чесън (зрял), картофи, дини, пъпеши и тикви, и/или със зеленчуци – оранжерийно производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици.
 
Субсидията се изплаща на базата на допустимата площ, заета с изброените зеленчукови култури и от тази площ е получен поне минимален добив от културите.
 
По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци земеделските стопани получиха по 2 328 лв. (1 190.29 евро) на хектар за Кампания 2015 г. Бюджетът по схемата за Кампания 2016 е 35 млн. лева.
 

Изменения на схемите за обвързана подкрепа в Сектор плодовете и зеленчуците