Няма данни за критични водни нива в язовирите на „Напоителни системи“ ЕАД, съобщават от дружеството във връзка със започващото снеготопене. Те разполагат с необходимите  свободни обеми за поемане на високи води и няма опасност от преливането им. Средният свободен обем за всички язовири на Дружеството е 60%.
 
Няма възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, както и критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.
 
Язовирите, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД са под постоянно наблюдение и има готовност за контролирано изпускане при повишаване на водните количества в тях.