След като беше отворен малко повече от месец, приемът по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. се прекратява временно, информираха от аграрното министерство. 

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

Причината за временното канцелиране е свързана с необходимостта от прецизиране на текстовете на подмярка 4.2, възникнала в хода на преговорния процес с Европейската комисия. По тази причина ще бъде актуализиран текстът, свързан с допустимостта на кандидатите и изискването за 36-месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти, в които е извършвана дейност по преработка.

В началото на септември от министерството оповестиха, че е възникнал технически проблем. Очевидно приемът не е организиран прецизно. 

Актуализираните условия за кандидатстване по подмярката, включително всички приложими документи, ще бъдат качени за обществено обсъждане със заинтересованите страни в началото на месец октомври.

Очаква се новата процедура за прием на проектни предложения по подмярка 4.2 да стартира около 15 октомври 2021 г. Новият прием ще бъде със срок за кандидатстване не по-кратък от 4 месеца.

Бюджетът, предвиден по процедурата, ще бъде запазен в размер на близо 390 млн. лева. Приемът ще бъде насочен към инвестиции за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Чрез подмярката ще се стимулира по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти и подобряване на качеството и безопасността на храните, и тяхната проследяемост.