На публичното обсъждане вчера в МЗХ на наредбата по първата за стартиране инвестиционна мярка от ПРСР 2014-2020 - Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства, дебатите продължиха над 12 часа! Експертите от МЗХ и зам. министър Грудев се вслушаха в предложенията на членовете на работната група и потвърдиха за пореден път тяхното намерение за отваряне на прием в най-скоро време.

 

В един от първите варианти на ПРСР бе заложена опцията новорегистрирани ЕООД да са допустим бенефициент по мярка Млад фермер. Във варианта на програмата от Януари обаче, това беше отменено, което предизвика острата реакция на хиляди потенциални бенефициенти.Има няколко съществени моменти в предстоящия прием по мярката:
1. Няма да се приемат проекти за колективни инвестиции
2. Няма да се приемат проекти за инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване, защото нямаме стратегия за сектора. Очаква се тези дейности да са допустими при следващия прием през есента
3. Няма да се приемат проекти за интегрирани проекти
4.Критериите за класиране на проектите ще бъдат определени от комитета по наблюдение на ПРСР, като ще има минимум точки, които ако не се покрият проекта няма да бъде финансиран


За Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ ( Млад фермер) - завръща се възможността да се кандидатства с ЕООД!

 

Как се доказва стандартен производствен обем (СПО) ? Това е един от въпросите, който вълнува най-много фермерите с намерение да кандидатстват по мярка 4.1 Инвестиции в материални активи и мярка 6.1 - Стартова помощ за млади земеделски производители.

 

Минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското стопанство е изискване за допустимост към земеделските производители, както по мярка 6.1 - Млад фермер, така и по мярка 4.1 - Инвестиции в материални активи.

 

Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство се доказва, както следва:

- с регистрация на обработваната от кандидата земя и отглеждани животни в Интегрираната система за администриране и контрол и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и/или;
- с документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, ал.10 и ал.12 от ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването му, както и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и/или;
-  с анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година към момента на кандидатстване.

 

В случаите, когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година в декларацията за видовете култури задължително се посочва конкретен период, в рамките на който ще се извърши засаждането/засяването на културите.


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!