Новият модел за сертифициране, насочен към разходите, финансиране по Стратегическия план по Общата селскостопанска политика (ОСП), са гореща тема в Брюксел.
 
 
Темата беше дискутирана и по време на заседанието на работната група по финансови селскостопански въпроси (АГРИФИН), което се проведе на 7 март 2019 г. 
 
Новият модел за гарантиране на законосъобразността и редовността на разходите по Стратегическия план на ОСП се базира на сигурността на системите за управление, пише ОДЗ-Кюстендил. Фокусът се поставя върху отчитане на изпълнението, чрез годишно докладване на обобщените резултати. 
 
В ОСП след 2020 г. сертифициращите органи ще извършват одит на системите за управление на държавите членки и докладването на постигнатите резултати. Становището на сертифициращите органи на държавите членки трябва да бъде изготвено в съответствие с международно приетите одитни стандарти. 
 
В него ще се включва информация относно:
 
- вярност на информацията посочена в отчетите;
- правилното функциониране на въведените от държавите членки системи за управление; 
- качеството на изпълнение по показателите за крайния продукт и показателите за резултат; 
- законосъобразност и редовност на разходите за мерките, за които е поискано възстановяване от ЕК.  
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg.