Европейският парламент гласува два законодателни текста, които ще заместят сега действащите правила за пестицидите. С тях се установяват по-строги правила за тяхното използване, забраняват се някои силно токсични вещества и се изисква замяната на някои рискови вещества с техни по-безопасни алтернативи. Забранява се също въздушното пръскане на пестициди, както и тяхното използване в близост до паркове и детски площадки, като същевременно се вземат мерки за защита на водната среда и на питейната вода.

По двете законодателни предложения - регламента за пускане на пазара на продукти за растителна защита и директивата за устойчиво използване на пестицидите - е постигнато споразумение на второ четене между Парламента и Съвета на министрите.
 
Забрана на токсичните химически вещества
 
Основните елементи на регламента относно производството и одобрението на продукти за растителна защита са следните:
 
списък на "активните вещества" (химическите съставки на пестицидите) ще бъде създаден на ниво Европейски съюз. След това пестицидите ще бъдат одобрявани на национално ниво на базата на този списък;

някои силно токсични вещества (и най-вече тези, които са канцерогенни или с токсично действие върху репродукцията или гените) ще бъдат забранени, освен ако техните въздействия са незначителни;

веществата, които имат невротоксични или имунотоксични последици върху хората, както и които нарушават функциите на ендокринната система, ще бъдат забранени, ако представляват значителна опасност;

ако дадено вещество е необходимо за борба със сериозна опасност за здравето на растенията, то може да бъде разрешено за период от 5 години, дори и ако не отговаря изцяло на критериите за безопасност;

продуктите, съдържащи опасни вещества (които се предвижда да бъдат заменени), трябва да сменени с други такива, ако съществуват по-чисти алтернативи. Депутатите успяха да постигнат и по-кратък период за тяхната замяна - 3 вместо първоначално предвидените 5 години;

държавите-членки могат да разрешават продукти за растителна защита на национално ниво или чрез взаимно признаване. ЕС ще бъде разделен на три зони (северна, централна и южна), като взаимното признаване ще бъде основното правило във всяка една от тези зони. Въпреки това, депутатите успяха да вкарат текст, според който държавите-членки могат да бъдат оторизирани да забранят даден продукт на своя територия при наличие на особени екологични или селскостопански обстоятелства.

Пестицидите, които в момента са на пазара съгласно сегашните правила, ще могат да бъдат използвани до изтичане на валидността на разрешителното им. По този начин няма да се наложи внезапно и масово изтегляне от пазара на продукти, които в момента са в продажба.