Един задължителен компонент на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са компенсаторните мерки. Те са насочени към осигуряване на подпомагане за извършване на различни земеделски дейности, целящи:
 
- Развитие на земеделска дейност в райони с природни и други ограничения (м.211 - НР1/13.1 и м.212 - НР2/13.2); 
- Ограничаване на извършвани дейности, съобразно въведените забрани и ограничения в зони от екологична мрежа Натура 2000 (м.213/м.12); 
- Опазването и подобряването на околната среда и климата (част от м.214 и м.10);
- Развитието на биологичното земеделие (част от м.214 и м.11).
 
Какви са тенденциите и къде са насочени компенсаторните плащания?
Анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за влиянието на Общата селскостопанска политика (ОСП) върху състоянието на земеделието, дава някои данни. Според експертите промяна в структура на подпомаганите стопанства има, тъй като напоследък се наблюдава увеличаване площта и броя на средните стопанства за сметка на най-малките: При анализ на м.211 / м.13.1 за периода 2007-2016 г. се отчита значителен ръст на заявените площи, върху които се извършва земеделска дейност в планинските райони от територията на страната. През 2007 г. е осигурено финансиране за около 24 хил. земеделски стопани, като по данни от кампания 2016 се отчита слаб ръст на общия брой.
 
През 2007 г. най-голям е броят на земеделските стопанства под 100 дка, като през 2016 се отчита намаление на стопанствата в тази сегмент, като двоен ръст се наблюдава в броя на стопанствата, обработващи земи в планински райони в интервала от 100 до 1000 дка.
 
 
Намаление на необработваемата площ в планински райони/Ръст на ползваната земя в планински райони: В периода 2007 – 2016 г. се отчита увеличение на общата площ по мярката с над 24 % при приблизителна еднакъв брой подавани заявления за подпомагане, като общата площ достига над 360 хил. хектара през 2016 г. В този период е налице значителен ръст на отпусканата финансова помощ по мярката. През 2007 г. отпусната финансова помощ по мярката е над 24 млн.лв., като 82 % е от бюджета на Съюза и 18 % средства от бюджета на Република България. За заявления от кампания 2016 по мярката са одобрени над 66 млн. лева, което ръст над 2,5 пъти спрямо отпуснатите средства за кампания 2007. 
 
По отношение на подпомагането в райони с природни ограничения, различни от планинските, също се отчита намаляване на броя на най-малките стопанства (до 100 дка) за сметка на нарастване на стопанствата с размер до 500 дка. Налице е малък ръст (3 %) на общия брой на стопанствата спрямо кампания 2007, като общата ползвана площ се е увеличила с над 40% при ръст на одобреното финансово подпомагане с над 2,7 пъти спрямо декларираните през 2007г.
 
И по двете подмерки най-значим е делът на стопанствата с размери от 1000 – 5000 дка., т.е. средни по размер стопанства. В планинските райони над 80% от стопанствата ползват около 20% от заявяваната площ. В другите необлагодетелствани райони най-големият дял отново е на най-малките стопанства, но те ползват само около 7 % от заявяваната площ, като е налице спад в дела на малките стопанства, ангажирани със земеделска дейност в тези райони.
 
Необходимост от компенсаторни плащания за въведени ограничения
Спазването на забрани и ограничения в зони от екологична мрежа Натура 2000 (мярка 213/ мярка 12) е налице ръст от над 8 пъти на одобрената финансова помощ, като увеличението в броя на подпомогнатите земеделски стопанства и площи е над 4 пъти. В същото време е налице ежегодно включване на нови защитени зони, в които се въвеждат ограничения при извършване на земеделските дейности като ангажимент на държавата, което води до увеличаване на нуждите за компенсиране на земеделските стопани.
 
Мярка 10 и 11
По отношение на мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“, идентични дейности са изпълнявани като част от доброволни ангажименти по мярка 214 от ПРСР 2007-2014 г. Анализът на данни от подаваните заявления показва значим ръст, както в броя на земеделските стопани, така и в броя на стопанствата. През 2008 г. общата одобрена за финансиране площ е малко над 40 хил.ха, като през 2015 надхвърля 330 хил. хектара, т.е над 8 пъти нарастване. Около 40% от площта се ползва от средни земеделски стопанства, на които се отпуска около 30 % от компенсаторните плащания.
 
Обобщените цифри
По отношение на структурата на стопанства може да се отчете увеличаване на дела на малките стопанства (под 100 дка) спрямо одобрените през кампания 2008 г. земеделски стопани за извършване на идентична дейност, като е налице ръст в размера на отпусканата финансова помощ за тези стопанства. Общият брой на земеделските стопанства, които получават компенсаторни плащания за дейности благоприятни за околната среда и климата, както и биологично производство е нараснал над 8 пъти – от 842 земеделските стопанства през 2008, до 7000 през 2016 г., като средните земеделски стопанства (от 1000-5000 дка) увеличават дела на ползваната площ до 40 % през 2016 г. Налице е увеличение над 20 пъти на отпусканото финансово подпомагане спрямо 2008 г.